no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Landskap

Landskapet har stor innvirkning på folks livskvalitet og helse og en styrking av bevisstheten om landskapets betydning er nødvendig. Landskap og estetiske hensyn bør derfor integreres sterkere i arealpolitikken.
Foto: Fylkesmannen i Vestfold
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Overordnet landskapsstruktur, utbyggingsmønster, bebyggelse og samspillet mellom disse, vil ofte avdekke viktige estetiske trekk i den enkelte kommune. Landskapsmessige særtrekk kan være et vassdrag, markerte åser, tydelig overgang mellom flate landbruksarealer, bebygde og bratte, ubebygde terrengformer eller sammenhengende grøntstruktur og bebyggelse i et tettsted. Utvikle mål, kunnskap og ferdigheter om landskap, kan gjøres gjennom kartlegging av dagens landskapskvaliteter og endringsprosesser. 

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Naturmangfoldloven

Kulturminneloven

Den europeiske landskapskonvensjonen

Rundskriv H-7/97 om endringer i estetikkbestemmelser i plan- og bygningsloven

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Veiledere

Landskap, Riksantikvaren

Veileder grønnstruktur, Miljødirektoratet

Landskapsanalyse, Miljødirektoratet

Arkitektur og landskap. SVV

Landskap. NVE

Landskap tilpasing mastedesign. NVE (PDF)

Landskap i Vestfold fylke. Lokallandskapet i en regional ramme

Nasjonale mål

Miljøkvaliteter i landskapet skal sikres og utvikles gjennom økt kunnskap og bevisst planlegging og arealpolitikk.(St.meld. nr 26/2006 – 2007)

Helhetlig planlegging og arealforvaltning skal bidra til bærekraftig lokal og regional utvikling og sikre landskaps-, natur- og kulturverdier(St.prop. nr 1S (2009 – 2010)

Regionale mål

Matjordarealet er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds natur, kulturlandskap og kulturmiljø er bevart, (Fra RPBA)

Ansvar regionalt nivå

Statsforvalteren

Fylkeskommunen

Les mer om:

Kulturlandskapskartlegging i Vestfold 2010 (PDF) (Lenke Fjernet)

Utredning om kulturlandskapet i Vestfold. DN (PDF) (Lenke Fjernet)

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (landbruksdirektoratet.no) (Lenke Fjernet)

Kulturlandskap (skogoglandskap.no) (Lenke Fjernet)

Skogoglandskap.no (Lenke Fjernet)

Landskapsbildet i norsk naturforvaltning (miljodirektoratet.no) (Lenke Fjernet)

Verdifulle kulturlandskap i Vestfold 1993 (Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, PDF) (Lenke Fjernet)

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap 1994. (Kulturlandskapsgruppa i Vestfold, PDF) (Lenke Fjernet)

Publisert: 22.05.2018 Oppdatert: 09.02.2023 kl.14:21