no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Klimatilpasning

Klimaet er i endring. Planleggingen må ta hensyn til økte nedbørsmengder, havnivåstigning, flom og skred. Arealplanlegging som tar hensyn til klimaendringer er et effektivt klimatilpasningstiltak.

Kommunen skal planlegge og gjennomføre tiltak for å tilpasse seg klimaendringene. Kommunen skal skaffe seg oversikt over hvordan dagens og framtidens klima påvirker kommunens arealer og vurdere hva som skal gjøres for å forebygge skader. I kommuneplanens samfunns- og arealdel kan rammene og føringene for kommunens arbeid med klimatilpasning legges. I risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) knyttet til kommune- og reguleringsplanarbeidet, er klimatilpasning et av hensynene kommunen må vurdere. 

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven §§ 3-1 h, 4-3, 11-8 og 12-6

Lovdata - Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Byggteknisk forskrift (TEK 10), § 7-1, 2 og 3 om flom, stormflo og skred

Meld.St. nr 33 (2012-2013) Klimatilpasning

Veiledere

Veileder for lokal overvannshåndtering (2017)

Veileder til byggteknisk forskrifts § 7-1, 2 og 3

Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK10) - Direktoratet for byggkvalitet

Veileder i klimatilpasning på www.klimatilpasning.no

Skred og flom i arealplanleggingen (NVE)

Temakart

Stormflo kart

Flom kart

Les mer om

Oversikt over ansvar- og rollefordeling innen klimatilpassing (lenke kommer)

Klimaprofil for Vestfold

www.klimatilpasning.no (Miljødirektoratet)

NOU 2010:10: Tilpassing til eit klima i endring — Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane

Nasjonale mål

Plan og bygningslovens § 3-1h)

« fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.»

PLB § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunen er etter plan- og bygningsloven ansvarlig for at naturfare, herunder fare for flom og skred, blir vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til i arealplanlegging og byggesaksbehandling. 

Ny kunnskap om potensielle fareområder og effekter av klimaendringer kan føre til at tomter og arealer som tidligere har vært ansett som tilstrekkelig sikre for bebyggelse ikke lenger innfrir kravene til sikkerhet i plan og bygningsloven.

Større og mer intense nedbørsmengder setter store krav til overvannshåndtering i byene, på grunn av mange tette flater på veier og plasser. Byutvikling i havneområder og fortetting gir også utfordringer.

Kommunene må utnytte de muligheter plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK 10) gir til å planlegge og å stille krav til en god og framtidsrettet håndtering av overvann.

Alle kommuner bør kartlegge sidevassdrag og bekker der skadepotensialet er stort. Økt fare for lokale regnflommer gir økt fare for skade langs mindre elver og bekker. Dette tilsier økt vekt på kartlegging av slike vassdrag og på kartlegging av oversvømmelse fra overvann.

Regionale mål

Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 2014. Samfunnsmål 8: Samfunnssikkerheten i Vestfold er svært høy. Utfyllende målbeskrivelse:

  • Både i hverdag og ekstremsituasjoner er samfunnssikkerheten i Vestfold på et høyt nivå.
  • I arealplanleggingen vies mye oppmerksomhet til risikovurderinger, riktig lokalisering og forebyggende planlegging.
  • Det er særlig aktsomhet overfor fare for flom, stormflo/havnivåstigning og skred (kvikkleire/løsmasse)

Ansvar på regionalt nivå

Statsforvalteren : Rådgiver/veiledning

NVE: Flom og skred

Fylkeskommunen: Rådgiver/veiledning

Publisert: 03.05.2018 Oppdatert: 09.03.2021 kl.13:28