no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Konsekvensutredninger for planer

For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides konsekvensutredning. Behovet for utredning skal beskrives i et planprogram. Forslagsstiller skal vurdere om tiltak eller forslag til plan vil falle inn under forskrift om konsekvensutredninger.

Nedenfor er angitt i kortform systemet for å vurdere om en plan skal konsekvensutredes i hht. forskriften. For fullstendig beskrivelse se forskrift om konsekvensutredninger. 

 

§ 2: Planer som alltid skal utredes
 • regionale planer med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging
 • kommuneplanens arealdel
 • kommunedelplaner og områdereguleringer med områder for utbygging
 • områdereguleringer som legger til rette for detaljregulering av tiltak nevnt i vedlegg I
 • reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg I (unntatt tiltak som allerede er utredet og planen er i samsvar med overordnet plan)     

§3: Planer som skal vurderes utredet
 • reguleringsplaner for tiltak nevnt i vedlegg II (unntatt tiltak som allerede er utredet og planen er i samsvar med overordnet plan)
 • områdereguleringer for vesentlige endringer av kommuneplan utover nye områder til utbyggingsformål
 • detaljreguleringer som gir endring av kommuneplan eller områderegulering 

KU-plikt dersom ett eller flere av kriteriene i §4 slår ut:

§ 4: Tema og hensyn
 • verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø
 • inngrepsfrie naturområder, truede naturtyper, arter eller deres leveområder
 • viktige områder for friluftslivet
 • konflikt med statlige eller regionale bestemmelser eller statlige retningslinjer
 • LNF-områder eller regulerte landbruksområder
 • utslipp til luft, jord eller vann eller eksponering for slike utslipp
 • samfunnsrisiko
 • folkehelse
 • tilgjengelighet for alle

§ 5: Vurderinger etter kriteriene:
 • AM (Ansvarlig Myndighet) skal tidligst mulig ta stilling til om plan eller tiltak faller inn under kriteriene i §4. For planer skjer dette før varsel og kunngjøring
 • AM bygger vurderingene på opplysninger fra forslagsstiller og annen kjent kunnskap. AM tar i nødvendig grad kontakt med berørte myndigheter for avklaringer.
 • Det skal framgå av varsel og kunngjøring dersom kriteriene under §4 ikke slår ut for planer som omfattes av §3
 • Berørte myndigheter, parter eller organisasjoner må meddele skriftlig til AM dersom de krever omgjort AMs vurdering av at kriteriene i §4 ikke slår ut. Hvis AM ikke tar slikt krav til følge, skal dette begrunnes ved utlegging til off. ettersyn

 

Publisert: 31.05.2018 Oppdatert: 15.02.2021 kl.17:11