no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Verdiskaping og næringsutvikling

Vestfold ønsker å være konkurransedyktig, nasjonalt og internasjonalt og trekke til seg kompetent arbeidskraft. Kommunene oppfordres til å legge til rette for eksisterende og ny virksomhet, innbefattet tilstrekkelig regulerte næringsarealer.

Verdiskaping og arbeidsplasser

Det er viktig at kommunene i kommuneplanens samfunnsdel synliggjør og setter mål for næringsliv og arbeidsplasser i sin kommune, og viderefører dette i arealplanarbeidet. I regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er det pekt på fire strategier. Videre er det fremhevet at stedbundne næringer må ivaretas med sine arealmessige behov og rammevilkår, jf. samfunnsmål 2 i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven § 3-1 pkt. d og b 

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA), samfunnsmål  4

Regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI) 

Regional plan for kystsonen i Vestfold

Veiledere

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Les mer om

Vestfold fylkeskommune – næringsutvikling

Nasjonale mål

Det er et nasjonalt mål at det i planlegging skal legges til rette for verdiskaping og næringsutvikling (PBL §3 d)

Regionale mål

RPBA samfunnsmål 4: Vestfold er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og trekker til seg kompetent arbeidskraft og nyskapende virksomheter. Utfyllende målbeskrivelse:

  • Næringsliv og offentlige virksomheter finner attraktive lokaliseringsalternativ og etableringsmuligheter i Vestfold
  • Vestfold tiltrekker seg mennesker med ulik kompetanse og arbeidskraft
  • Vestfold stedbundne næringer har gode arbeidsforhold
  • Det er bred deltagelse i yrkeslivet

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen

Statsforvalteren

Publisert: 03.05.2018 Oppdatert: 09.03.2021 kl.13:25