no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Viktige natur- og landskapsverdier

Vestfold har en rik og variert natur, og et mangfold av landskapstyper, naturtyper og arter. Samtidig er fylket, og særlig kystområdene, presset av utbygging og økt menneskelig aktivitet. I tillegg er landbruket i sterk endring, med store følger for natur og landskap. Strandsonen i Vestfold er gjennom statlige planretningslinjer gitt status som områder av nasjonal betydning. Planlegging etter plan- og bygningsloven er det viktigste virkemiddelet for en langsiktig og målrettet forvaltning av natur- og landskapsverdiene. Naturmangfoldloven konkretiserer og spesifiserer hvordan naturmangfoldet skal vektlegges og hensyntas i arealforvaltningen.