no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Dispensasjoner

En dispensasjon er et unntak fra regelen om at alle tiltak skal være i samsvar med gjeldende planer og bestemmelser. Dispensasjon kan være knyttet til mange ulike tema og forhold i en plan, f.eks. fradeling av boligtomt i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder), byggehøydebestemmelser i reguleringsplaner og tilbygg på fritidsboliger.

Søknaden

Private kan søke om dispensasjon fra planer, både kommuneplaner og reguleringsplaner Søknaden sendes til kommunen. Ta ev. kontakt med kommunen for å få hjelp med søknaden før den sendes inn. Det er i utgangspunktet søkerens ansvar å redegjøre for:

 • hvilke bestemmelser eller deler av en plan det søkes dispensasjon fra
 • hvilke grunner som taler for at det gis dispensasjon

Et dispensasjonsvedtak kan normalt ikke begrunnes med:

 • Sosiale, helsemessige eller økonomiske årsaker
 • Arv og/eller slektskapsforhold
 • Andre privatrettslige og personlige grunner

I Vestfold følges en særlig streng praksis ved behandling av dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen. Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis til bygging her. Nedenfor gis det eksempler på enkelte forhold som kan tale for at det gis dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjøen:

 • Ved gjenoppbygging etter brann
 • At bebyggelsen samles på eiendommen slik at den private sonen rundt hytta begrenses
 • At beliggenheten av bebyggelse, anlegg eller innretninger gjøres mindre framtredende i landskapet, spesielt i nærheten av sjøen
 • Etablering av felles bryggeanlegg med god landskapstilpassing der dette bidrar til sanering av brygger
 • Tilkobling til offentlig vann- og avløpsledning eller annen vesentlig miljømessig forbedring
 • Tiltak av stor samfunnsmessig betydning
 • Ved behandling av dispensasjonssøknader i andre områder vil ofte andre kriterier legges til grunn.


Før dispensasjonssøknaden sendes inn skal naboene varsles. Naboene skal få en frist på minst 2 uker på å uttale seg. Svarene fra naboene skal sendes til tiltakshaver/søker og den som skal søke må legge disse ved søknaden.

Vurdering av søknaden

Før saken behandles skal kommunen sjekke at den er så godt opplyst som mulig. Dersom kommunen mener søknaden ikke er godt nok opplyst eller begrunnet, vil de sende den tilbake til søker og be om en bedre redegjørelse.

Det er ikke kurant å fravike gjeldende planer uten at dette er svært godt begrunnet. Ingen har i utgangspunktet krav på dispensasjon. Ved kommunens vurdering er det to vesentlige vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon kan innvilges:

 1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i plan- og bygningslovens formålsbestemmelser må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
 2. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

Det er altså ikke nok at det bare er uvesentlige ulemper for hensynene i punkt 1 ovenfor. Tiltaket må i tillegg gi noen klare fordeler for disse hensynene, som i alminnelighet vil være allmenne hensyn som miljø, ferdsel, natur etc

Saksgang

Dersom kommunen går inn for å gi en dispensasjon skal først fylkeskommunen og statlige myndigheter gis mulighet til å uttale seg. Dette er viktig for å sikre at nasjonale og viktige regionale interesser blir ivaretatt i sakene.

Fylkeskommunen, statlige myndigheter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på et dispensasjonsvedtak. Det er kommunen som først skal vurdere om klagen skal tas til følge eller om vedtaket opprettholdes. Dersom vedtaket opprettholdes, vil kommunen sende den over til Statsforvalteren i Vestfold og Telemarks  juridiske avdeling for endelig klagebehandling. Statsforvalteren kan stadfeste, omgjøre eller oppheve vedtaket. Vedtak fattet av Statsforvalteren er endelig og kan ikke påklages.

Les mer om:

Dispensasjonerssaker

Publisert: 03.05.2018 Oppdatert: 26.03.2021 kl.09:58