no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Behandling av dispensasjonssaker

Klikk her for å laste ned flytskjema for dispensasjonssaker....

 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har utarbeidet en veileder for kommunenes behandling av dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven i strandsonen. Last ned "Kommunenes behandling av dispensasjoner i strandsonen. FMVE 2012" her.... En trykt versjon av veilederen kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

 

Dispensasjon innebærer at det i et enkelttilfelle gis unntak fra arealplaner og plan- og bygningslovens bestemmelser. En dispensasjon fra en plan endrer ikke planen, den innebærer bare at planen fravikes for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder.

I hht. plan- og bygningsloven § 19-2 må begge følgende vilkår være oppfylt for å kunne gi dispensasjon:

 1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt.
 2. Fordelene ved å gi dispensasjon må etter en samlet vurdering være klart større enn ulempene.

Ved dispensasjon fra loven og forskriftene til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. I vurderingen skal det også legges særlig vekt på statlige og regionale rammer og mål. Se nærmere om dette under nasjonale og viktige regionale hensyn. Det er kommunen som er gitt myndighet etter søknad til å dispensere fra bestemmelser i plan- og bygningsloven, forskrifter eller arealplaner vedtatt i medhold av loven, jf. §§ 19-2 og 19-4.

 

Ny lov – nye dispensasjonsregler

1. juli 2009 trådte nye dispensasjonsregler i kraft. Bakgrunnen for de nye reglene var at tidligere dispensasjonspraksis har ført til en uheldig utvikling i arealbruken, særlig i strandsonen og andre pressområder. Videre har mange ment at vilkåret for dispensasjon ikke har vært tydelig nok angitt i den gamle loven. Kravet om særlige grunner har vært kompliserende og uklart og vanskelig å anvende på konkrete saker. De nye reglene klargjør og strammer inn dispensasjonsadgangen. 

Begrunnet søknad

Søker må sende begrunnet søknad om dispensasjon til kommunen, jf. § 19-1. Søknaden må redegjøre for:

 • hvilke bestemmelser det søkes dispensasjon fra
 • grunner som taler for at det gis dispensasjon.Begrunnelsen må bygge på spesifiserte, klare og relevante hensyn.

Naboer må varsles om søknaden. 

Hensyn og begrunnelser ved dispensasjon

Hver enkelt dispensasjonssøknad må vurderes konkret. Ingen har krav på dispensasjon. Det er i første rekke forhold knyttet til areal- og ressursdisponeringen som vil være relevante i dispensasjonsvurderingen. Nedenfor gis det eksempler på enkelte forhold som kan tale for at det gis dispensasjon:

 • Gjenoppbygging etter brann
 • Bebyggelsen samles på eiendommen; ikke spres
 • Bebyggelse, anlegg eller innretninger trekkes vesentlig tilbake eller senkes i forhold til landskapseksponert område
 • Arkitektur, byggeskikk og estetikk forbedres vesentlig, særlig med hensyn til bygningsvolumer, høyde og fasadelengde mot sjø
 • Mindre byggetiltak som påbygg/tilbygg på baksiden (landsiden) av eksisterende bebyggelse, uten vesentlige terrenginngrep eller fortrengende virkning
 • Etablering av felles bryggeanlegg med god landskapstilpassing der dette bidrar til sanering av brygger
 • Tilkobling til offentlig vann- og avløpsledning eller annen vesentlig miljømessig forbedring
 • Tiltak av stor samfunnsmessig betydning

Et dispensasjonsvedtak kan normalt ikke begrunnes med:

 • Sosiale, helsemessige eller økonomiske årsaker
 • Arv og/eller slektskapsforhold 
 • Andre privatrettslige og personlige grunner

Kommunens adgang til å stille vilkår

Kommunen bør vurdere å stille vilkår om avbøtende tiltak for å innvilge dispensasjon. Dette kan bidra til at lovens vilkår oppfylles.

Betingelsene må imidlertid ikke være tilfeldige og heller ikke virke urimelige sett i forhold til tiltakets art. Det må videre være en naturlig sammenheng mellom dispensasjon og vilkår, f.eks. slik at vilkår så langt mulig kompenserer for ulemper dispensasjonen ellers kan medføre.

Kommunen kan f.eks. velge å gi

 • begrenset dispensasjon - delvis innvilgelse av søknad/dispensasjon for noe mindre enn omsøkt
 • midlertidig/tidsbegrenset dispensasjon - f.eks. i saker der det er vanskelig å se konsekvensene eller der argumentet for dispensasjon er av forbigående karakter
 • dispensasjon med andre typer vilkår - f.eks. avbøtende tiltak, tiltak som gir forbedring av situasjonen, osv.

Samhandling

Alle dispensasjonssøknader som direkte berører regionale og statlige myndigheters saksområde skal sendes disse for uttalelse, før kommunen kan gi dispensasjon (§19-1).

Dersom slik direkte berørt myndighet uttaler seg negativt til en søknad, så bør ikke kommunen innvilge dispensasjon (§19-2).

Søknader som oversendes for uttalelse må være godt dokumentert og opplyst. Det er bare saker hvor kommunen vurderer å gi dispensasjon som skal oversendes for uttalelse. Kommunen må i slike tilfeller konkret angi hvordan vilkårene for dispensasjon anses å være oppfylt. Ut over dette kan saker av spesiell og ny karakter oversendes for faglig råd.


Klikk her for å laste ned flytskjema for dispensasjonssaker (PDF)... 

 

Flytskjema for dispensasjonssaker

 

Arealformål/hensyn
Dispensasjon fra
Tiltak
Sendes til
Alle formål Kommuneplan Reguleringsplan Kulturminneloven Tiltak der kulturminner berøres eller kan bli berørt strid med bestemmelser i kommuneplan og reguleringsplan i forhold til kulturminner. Tiltak i sjø. FK
Kommuneplan Reguleringsplan Forhold som gjelder:
 • endret arealbruk og bruksendringer
 • fradeling
 • bygging og virksomhetsetablering
 • endret byggegrense mot fylkesveg og riksveg
 • etablering av ny, eller utvidet/endret bruk av adkomst
 • plankrav
SV
Reguleringsplan Tiltak som endrer krav eller betingelser knyttet til avfall eller forurensning, og der planen helt eller delvis erstatter særskilt tillatelse etter forurensningsloven med forskrifter. SF
Kommuneplan Reguleringsplan Forhold som berører drikkevann eller drikkevannskilder inklusiv nedbørsfelt Mattilsynet
Bebyggelse og anlegg (byggeområder) Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold, kommuneplan og reguleringsplan Handelsetableringer utenfor sentrumsområder og andre områder for handel SF/FK/SV
Kommuneplan Reguleringsplan Tiltak som krever dispensasjon fra jernbanelovens § 10 JBV
Tiltak som kan være til hinder for konsesjonsgitte vassdrags- og energianlegg. NVE
Tiltak i byggeområder nærmere sjøen enn 100 m strid m/utfyllende bestemmelser i kommuneplanen eller reguleringsbestemmelser samt kravet til byggegrense SF
LNF-områder Kommuneplan Nyetableringer, bruksendringer av større landbruksbygg og fradeling som ikke er begrunnet med landbrukshensyn. SF SV
Alle søknadspliktige tiltak som berører viktig viltkorridorer, utvalgte naturtyper eller prioriterte arter SF
Tiltak som berører vassdrag og fareområder NVE
Alle søknadspliktige tiltak inkl. fradeling i strandsonen SF
Kommuneplan innenfor virkeområde for RPR-Oslofjorden* Nyetableringer, herunder riving/ nyoppføring, fradeling og bruksendring samt vesentlige terrenginngrep i åpne områder SF
Tiltak i strid m/utfyllende bestemmelser om spredt bebyggelse etter pbl. § 11-7, 2. ledd nr. 5, b i kommuneplanen SF
Alle tiltak i strid med planformålet SF
Områder avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone Kommuneplan Tiltak i vassdrag og kantsoner NVE
Nyetableringer, herunder riving/nyoppføring**, fradeling og bruksendring samt vesentlige terrenginngrep SF
Byggeforbudsbelte langs større vassdrag Kommuneplan og reguleringsplan Tiltak i strid med bestemmelser om tilstrekkelig sikkerhet. NVE
Hensynssoner for flom, erosjon og skred Kommuneplan og reguleringsplan Tiltak som kan være til hinder for konsesjonsgitte vassdrags- og energianlegg. NVE
Hensynssoner for viktige vassdrags- og energianlegg Kommuneplan og reguleringsplan Tiltak i strid med formål/utfyllende bestemmelser i kommuneplan og reguleringsbestemmelser SF
Viktige grøntområder og hensynssoner for natur- og friluftsverdier, registrerte nasjonale kulturlandskap***, lekeområder eller naturvernområder Kommuneplan og reguleringsplan Tiltak i strid med formål/utfyllende bestemmelser i kommuneplan og reguleringsbestemmelser SF
(SF = Statsforvalteren , FK = fylkeskommunen, SV = Statens vegvesen) * Innenfor RPR Oslofjordens virkeområde:      
 • med åpne områder forstås alle landarealer utenom byggeområdene og strandsonen
 • med strandsone forstås de land- og sjøområder som står i innbyrdes direkte samspill økologisk og/eller bruksmessig
** Gjelder ikke tilbygg/utvidelser *** Nasjonale kulturlandskap er omtalt i rapporten ”Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap” FMVE 1993
 • Tiltakshavers søknad
 • Tydelig fremstilling av hvilket arealformål eller bestemmelse det søkes om dispensasjon fra
 • Tydelig beskrivelse av det omsøkte tiltaket
 • Planstatus for det aktuelle området
 • Plankart i farger
 • Fly- eller skråfoto der det eksisterer. Gjerne også ytterligere bildedokumentasjon av den nåværende situasjonen
 • Oversiktskart over det aktuelle området
 • For byggetiltak skal tegninger med tydelige mål legges ved, herunder størrelse, fasadelengde, mønehøyde og gesimshøyde, samt eventuelt perspektivskisser. Normalt bør kommunen også oppgi størrelse, høyde og fasadelengde på bygg som eventuelt skal fjernes som en del av tiltaket
 • En vurdering i forhold til prioriterte nasjonale og viktige regionale hensyn. Se nærmere om dette under nasjonale og viktige regionale hensyn.
 • Dersom saken ikke er tilstrekkelig opplyst eller kommunen ikke har angitt hvordan de anser vilkårene for å være oppfylt i saken, så vil kommunen bli bedt om å gi supplerende opppslysninger eller saken vil bli returnert uten at det gis uttalelse. Kommunen må da oversende saken til uttalelse en gang til med nødvendig dokumentasjon/begrunnelse

*Eksempel på vedtaksformulering: Utvalget har foretatt en foreløpig vurdering av søknaden og vurderer å innvilge dispensasjon til …[det omsøkte tiltaket]. Utvalget mener at fordelen ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene med bakgrunn i ……..Samtidig vurderes at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensyn i lovens formålsbestemmelse ikke vesentlig tilsidesettes fordi…... Saken utsettes derfor og oversendes regionale myndigheter for uttalelse

Tabellen viser hvor ulike typer saker skal sendes. Også andre statlige institusjoner vil kunne være uttaleberettiget i dispensasjonssaker (f.eks. Kystverket, NVE, nabokommuner). Slike eventuelle særskilte henvendelser må vurderes fra sak til sak.

Publisert: 08.05.2018 Oppdatert: 15.12.2022 kl.15:39