no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kulturminner

Kulturminner er fysiske spor etter fortidens mennesker. Dette kan være bygninger, gravhauger, steingjerder, skipsfunn, kirker, gamle veier, rester fra krigen mm.

Vi skiller mellom automatisk fredete kulturminner (arkeologiske kulturminner/fornminner), fredete kulturminner og verneverdige kulturminner. I Vestfold har vi:

 • ca 10 000 automatisk fredete kulturminner
 • ca 350 fredete kulturminner
 • over 14 000 bygninger oppført før år 1900, de fleste av dem med ukjent verneverdi

Kulturmiljø er en helhet med flere kulturminner.

Det er nokså vanlig at det ligger kulturminner i planområder.

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltning etter kulturminneloven. Kommunenes viktigste verktøy for å ta vare på kulturminnene er plan- og bygningsloven.

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Lov om kulturminner

Hovedtrekkene i kulturminneloven er:

 • kulturminner fra før 1537 er av nasjonal verdi og automatisk fredet.
 • viktige kulturminner fra etter 1537 kan fredes med vedtak etter kulturminneloven

Verdifulle kulturminner kan også sikres gjennom plan- og bygningsloven

Veiledere

Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Plan- og bygningsloven (brage.bibsys.no)

Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar (brage.bibsys.no)

DIVE - kulturhistorisk stedsanalyse (riksantikvaren.no)

Metode for landskapsanalyse i kommuneplan (brage.bibsys.no)

Temakart

Oversikt over fredete kulturminner for forvaltningen: Riksantikvaren – kartbasen Askeladden

Publikumsversjonen, som kan brukes av alle, heter Kulturminnesøk

Temakart regionalt viktige kulturmiljøer

Les mer om

Andre sentrale dokumenter:

Meld. St. 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste

Rundskriv: Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak (T-02/2007)

Rundskriv: Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø

Databaser og oversikter:

Kulturarv i Vestfold Fylkeskommune har utarbeidet en liste over databaser og oversikter

Riksantikvaren

Mer om temaet:

Arkeologi og arealplaner

Fredet, vernet eller verneverdig?

Nasjonale mål

«Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og ivaretas som bruksressurser og som grunnlag for opplevelse og videreutvikling av fysiske omgivelser. Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på i et langsiktig perspektiv som kunnskapsressurser og som grunnlag for opplevelser.” (St.prp.nr 1.)

Kommunenes ansvar er:

 • Sørge for at kulturminner ivaretas i forbindelse med plan- og byggesaker. Kommunene skal se til at fylkeskommunen har vurdert hvorvidt det er behov for arkeologisk registrering og de skal sørge for at kulturminner som skal bevares reguleres til hensynsoner i reguleringsplaner.
 • Sørge for at kulturminner med lokal verdi bevares. Dette kan være for eksempel gamle gårdstun, gamle veiløp, krigsminner mm. Disse kulturminnene er fra etter 1536, er som oftest ikke fredet etter kulturminneloven, men kan allikevel være viktige for et steds særpreg, av lokalhistorisk interesse el. Disse kulturminnene må først og fremst bevares etter plan- og bygningsloven som er kommunens lov.            
  • Se til at saker er behandlet riktig etter kulturminneloven før de fatter vedtak etter plan- og bygningsloven.
  • Sørge for at saker som berører fredete kulturminner eller bygninger eldre enn 1850, sendes fylkeskommunen på høring. Det samme gjelder tiltak på naboeiendom til fredete kulturminner eller store saker som visuelt berører dem.

Regionale mål

I Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (vedtatt 2013) er et av samfunnsmålene:

Vestfolds matjordareal er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds natur, kulturlandskap og kulturmiljøer er bevart.

En bærekraftig arealpolitikk kjennetegnes ved at man tar hensyn til matjord, naturmiljøer, kulturmiljøer, rekreasjonsområder, vann og naturressurser. Disse verdiene står sterkt i i folks bevissthet og i arealplanleggingen.

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen
 • Ansvar for fredete bygninger og anlegg som eies av privatpersoner eller kommuner.
 • Ansvar for fredete og listeførte kirkers omgivelser
 • Foretar arkeologiske undersøkelser og avklarer forholdet til automatisk fredete kulturminner
 • Fremme innsigelse eller klage der det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til kulturminner av nasjonal eller regional verdi
 • Gi råd og veiledning til kommuner og private om vurdering og behandling av kulturminner

 

Riksantikvaren
 • Særlig ansvar innenfor middelalderbyen Tønsberg. Behandler alle plan- og byggesaker innenfor dette området.
 • Fredete bygninger/anlegg i statlig eie.
 • Fredete og listeførte kirker.
Norsk maritimt museum

Norsk maritimt museum har ansvaret for kulturminner i vann. Dersom et planområde/byggesak går ut i vann, sender fylkeskommunen planen til dem. 

Publisert: 09.05.2018 Oppdatert: 12.05.2021 kl.13:14

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]
[Error: Mangler informasjon om presentasjon]
[Error: Mangler informasjon om presentasjon]