no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Utvikling i kystsonen

Kystsonen er en viktig del av Vestfolds felles identitet. Langs vestfoldkysten ligger noen av landets fineste rekreasjonsområder, og presset på de unike arealene er stort. Regional plan for kystsonen i Vestfold (2014) skal bidra til likere praksis og helhet.
Foto: Fylkesmannen i Vestfold
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

I 2009 ble reglene for bygging i strandsonen skjerpet inn i ny Plan- og bygningslov. I 2011 kom nye statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Regelverket er innarbeidet i Kystsoneplanens retningslinjer. 

Retningslinjene gir blant annet føringer for maksimal størrelse og høyder for fritidsboliger, plattinger med mer. Som vedlegg til planen har Vestfold fylkeskommune i samarbeid med Larvik, Nøtterøy, Sandefjord og Tjøme kommuner utarbeidet en veileder om byggegrenser i 100-metersbeltet til bruk i kommunene.

 

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (Lenke Fjernet)

Regional plan for kystsonen i Vestfold 

Veileder

Veileder om fastsetting av byggegrenser i 100-metersbeltet

Ansvar på regionalt nivå

Statsforvalteren

Fylkeskommunen

 

Fritidsboliger i kystsonen

Hva som kan godkjennes av tiltak knyttet til fritidsbebyggelse er avhengig av arealbruksformålet i kommuneplan, reguleringsplan og de utfyllende bestemmelsene. I LNF områdene vil det normalt være vesentlig strengere føringer enn i byggeområdene.

Fritidsboliger langs sjøen i Vestfold ligger innenfor virkeområdet for statlige planretningslinjer (SPR). I den regionale planen for kystsonen i Vestfold er det gitt retningslinjer  om forvaltningen av kystområdene, spesielt i 100-meters beltet. Målet er at videre utvikling av fritidshus og annen bebyggelse, ikke skal nedbygge viktige natur- og kulturverdier eller tilsidesette allmenne hensyn.

Lovgrunnlag og styringsdokumenter
Veiledere

Veileder om fastsetting av byggegrenser i 100-metersbeltet
Veileder kommuneplanens arealdel (PDF)

Nasjonale mål

Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen, jf. forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen i § 1-8 i plan- og bygningsloven. Det skal over hele landet gjennomføres en sterkere geografisk differensiering, der vernet gjøres strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort. I § 1-8 første ledd framgår uttrykkelig at det i 100-metersbeltet skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Vestfold ligger i del av landet med strengest vern.

Regionale mål

Kystsoneplanens hovedmål: Vestfoldkystens natur-, kultur-, nærings- og rekreasjonsverdier skal utvikles til beste for befolkningen i Vestfold og tilreisende. Utviklingen av Vestfold som «det gode bosted », identitetsskaping og opplevelse skal være vesentlig i en slik utvikling.

Viktige føringer i 100-meters beltet

  • Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer som har betydning for andre formål, som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. Ved utarbeiding av reguleringsplaner som innebærer bygging i 100-metersbeltet på arealer som er delvis utbygd, skal ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges.
  • Nye bygninger skal trekkes så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse av eksisterende bygninger skal skje i retning bort fra sjøen. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen. 
  • Eventuell fortetting i eksisterende områder skal være godkjent i oppdatert kommuneplan og reguleringsplan.
  • I by- og tettstedsområder skal behovet for fortetting og byutvikling tillegges vekt. Utbygging bør konsentreres til etablerte utbyggingsområder. Arealer til bolig-, sentrums- og næringsutvikling bør prioriteres foran arealer til fritidsboliger.

Ansvar regionalt nivå

Statsforvalteren
Fylkeskommunen

Les mer om:

 

Småbåthavner

Utbygging av småbåthavner kan gjøres i samsvar med kommuneplanens arealdel innenfor områder avsatt til bruk og vern av sjø og vasssdrag/småbåthavn.

Hvorvidt tiltaket krever reguleringsplan styres av plan- og bygningsloven og avhenger først og fremst av tiltakets størrelse og omfang, og av kommuneplanens utfyllende bestemmelser. 

All utbygging langs sjøen skal ta hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, og skal være ivaretatt gjennom kommuneplanprosessen. Senere planlegging og utbygging bør derfor være lite konfliktfylt.

Planlegges det anleggelse av et småbåtanlegg som ikke er avsatt i kommuneplanen, må arealet reguleres. For større småbåtanlegg må konsekvensene av utbyggingen kartlegges og vurderes i henhold til forskrift om konsekvensutredning.

Det er viktig å kartlegge og vurdere tiltakets innvirkning på naturverdiene på sjøbunnen innenfor det berørte området. Dersom det er nødvendig med mudring i forbindelse med utbygging av havneområdet, må dette behandles etter forurensingsloven.

 

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Forskrift om konsekvensutredning

Forurensingsloven

Forurensingsforskriften

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø

Regional plan for kystsonen i Vestfold

Veiledere

Miljøverndepartementet: kommuneplanens arealdel og reguleringsplan

Veileder om fastsetting av byggegrenser i 100-metersbeltet

Ansvar regionalt nivå

Statsforvalteren

Fylkeskommunen

Kystverket Sørøst (sjøverts forhold)

Nasjonale mål

Ved ethvert utbyggingstiltak i 100-metersbeltet langs sjøen skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Dette fremkommer av plan- og bygningsloven § 1-8, første ledd. Dette utdypes i statlige planretningslinjer for sjø, pkt. 5.2 hvor det står at bygging ikke skal tillates på områder som har betydning for andre formål, f.eks. friluftsliv, naturvern, naturmangfold m.m. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen. 

Plan- og bygningsloven § 1-8, første ledd

Statlige planretningslinjer for sjø, pkt. 5.2

Regionale mål

Regional plan for kystsonen i Vestfold

 

Inngrep i sjøområder

 

Inngrep i sjøområder kan være etablering av havner og bryggeanlegg, mudring, dumping, utfylling, etablering og vedlikehold av sandstrender samt legging av rørledninger og kabler på sjøbunnen.

Tiltak i sjøområder omfattes av flere regelverk, herunder plan- og bygningsloven, forurensningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven. Slike tiltak bør i første omgang avklares etter plan- og bygningsloven, før det søkes nødvendige tillatelser etter annet lovverk. Enkelte tiltak faller inn under krav om konsekvensutredning. Tiltak i sjøområder skal i alle tilfeller klareres etter vannforskriften, kulturminneloven, og naturmangfoldloven § 7.

 

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften

Havne- og farvannsloven

Naturmangfoldloven

Vannforskriften

Kulturminneloven

Veileder

Veileder om fastsetting av byggegrense i 100-meter sonen (PDF)

Nasjonale mål

Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst og sjøområder i Oslofjorden (SPR)

Innenfor SPR skal naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til beste for befolkningen i dag og i fremtiden. Naturgrunnlaget skal forvaltes på lang sikt, ut fra hensynet til naturens mangfold, produktivitet og evne til fornyelse. Karakteristiske hovedtrekk i naturtype må søkes opprettholdt, og verdifulle lokaliteter, forekomster og arter må tas vare på innenfor de økologiske samspill i sine miljøer. Det må legges vekt på å bevare kulturminner. Grunnlaget for allmenn rekreasjon skal trygges og utvikles videre. Mulighetene for friluftsliv og opplevelse av natur- og kulturmiljø i kystsonen må opprettholdes og forbedres. Utbygging bør så langt som mulig konsentreres til eksisterende tettsteder, slik at kystsonen for øvrig skjermes.

Regionale mål

Regional plan for kystsonen i Vestfold

Ansvar regionalt nivå

Statsforvalteren : Tillatelse til mudring og dumping, utfylling i sjø samt etablering og vedlikehold av sandstrender.

Fylkeskommunen: Kulturminner i sjø videreformidles til Norsk Maritimt Museum.

Fiskeridirektoratet region sør: Fiskerihavner

Kystverket:  En del tiltak krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, jamfør § 27.

 

Les mer om:

Regional plan for kystsonen i Vestfold

Miljøkommune.no

Regelverk for mudring og dumping (forurensningsforskriften kapittel 22)

Naturbase

Publisert: 09.05.2018 Oppdatert: 09.02.2023 kl.14:04