no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Lenker

Lover

Lover

Akvakulturloven

Diskrimineringsloven 

Energiloven

Forurensningsloven

Friluftsloven

Havne- og farvannsloven

Havressursloven

Jernbaneloven

Jordloven

Konsesjonsloven

Kulturminneloven

Lov om laksefisk og innlandsfisk

Matloven

Miljøvennlige småbåthavner

Mineralloven

Naturmangfoldsloven

Naturskadeloven

Oreigningsloven

Plan- og bygningsloven

Servituttloven

Skogloven

Vannressursloven

Vassdragsreguleringsloven

Veiloven

Veitrafikkloven

Viltloven

Forskrifter 

Forskrifter 

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om grenseverdier for støy (grenseverdiforskriften) 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen

Forskrift om tekniske krav til byggverk

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)  

Forskrift til mineralloven

Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging. DSN 2011

Vegnormalene 

Veileder til forskrift om konsekvensutredninger

Stortingsmeldinger

Stortingsmeldinger 

Meld. St. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste

Ot. prp nr. 32 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling

St. meld. nr. 23 (2003-2004). Om boligpolitikken

St.meld. nr. 12 (2001–02): Rent og rikt hav

St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional fremtid

St.meld. nr. 16 (2002-03): Resept for et sunnere Norge (Folkehelsemeldingen)

St.meld. nr. 16 (2009-2010) Nasjonal transportplan (2010-2019)

St.meld. nr. 17 (1998–99): Skogmeldingen

St.meld. nr. 17 (2001–02): Samfunnssikkerhet – veien til et mindre sårbart samfunn

St.meld. nr. 19 (1999-2000) Om norsk landbruk og matproduksjon

St.meld. nr. 19 (2001–02): Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå

St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

St.meld. nr. 23 (2001–02): Bedre miljø i byer og tettsteder

St.meld. nr. 24 (2003-04): Nasjonal transportplan 2006-2015

St.meld. nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og fremtidstro – Om distrikts- og regionalpolitikken

St.meld. nr. 26 (2001-2002): Bedre kollektivtransport

St.meld. nr. 26 (2006-07): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

St.meld. nr. 29 (1996-97): Regional planlegging og arealpolitikk

St.meld. nr. 29 (1997-98): Norges oppfølging av Kyotoprotokollen

St.meld. nr. 30 (2002–03): Norge digitalt – et felles dokument for verdiskapning

St.meld. nr. 34 (2006-07): Norsk klimapolitikk

St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv

St.meld. nr. 39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og unge i Norge

St.meld. nr. 40 (2002–03): Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer

St.meld. nr. 40 (2002–03): Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer

St.meld. nr. 42 (2000-2001) Biologisk mangfold

St.meld. nr. 43 (1998-99): Vern og bruk av kystsona

St.meld. nr. 58 (1996-97): Miljøpolitikk for en bærekraftig utvikling

Nasjonale retningslinjer 

Nasjonale retningslinjer 

Bruk av PBL i forureningsningssaker (Lenke Fjernet)

Nasjonal transportplan 2014 - 2023

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442, 2005)

Retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen

Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter Plan- og bygningsloven

Retningslinjer for små vannkraftverk (Lenke Fjernet)

Retningslinjer om sanitært og kommunalt avløpsvann (SFT 2007) (Lenke Fjernet)

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008)

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene

Internasjonale konvensjoner

Internasjonale konvensjoner 

Den europeiske landskapskonvensjonen

FN's barnekonvensjon

Veiledere og rundskriv

Veiledere og rundskriv

Allemannsretten

Arkitektur.nå

Brev av 08.03.02 fra miljøvernministeren: Skjerping av planpraksis og dispensasjonspraksis i strandområdene

Gode steder

Klimaskifte for jordvernet rapport fra LMD

Nasjonal sykkelstrategi

Nettside håndbøker Statens vegvesen

NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst

NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring

NOU 22/2002 Fra bruker til borger

Rundskriv M35/95 Jordlovens formål (LMD)

Rundskriv M4/03 Omdisponering og deling (LMD)

Rundskriv M43/95 Om jordloven (LMD)

Rundskriv: Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak (T-02/2007)

Rundskriv: Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø

Rundskriv: Innsigelse i plansaker (T-5/95)

Rundskriv: Om barn og planlegging (T-2/08)

Rundskriv: Om lov om friluftslivet

Rundskriv: Om lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske

Rundskriv: Ressursutnytting i kystsonen (T 4/96)

Rundskriv: Undersøkelsesplikt og nydyrkingstiltak (T-2/99)

St.meld. nr. 39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og unge i Norge

Statens byggeskikkspris

Statens Strålevern - radon

Statens strålevern, stråleverninfo 2011

Stedsutvikling - regjeringen.no

T 1365 Planlegging av by- og tettstedsstruktur

T 1462 Byomforming - Temarapport 

T-1355 Virkemidler for bedre arealutnyttelse i byer og tettsteder 

T-1449 Miljøvennlige og attraktive tettsteder

T-1463 Utvikling og drift av sentrum

T-1512. Lys på stedet.

Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

Tiltakskatalog.no - oppslagsverk om transport, miljø og klima

Veileder til forskrift om konsekvensutredninger

Veileder: Estetikk i plan- og byggesaker

Veileder: Fortetting med kvalitet (T-1136)

Veileder: Landbruk Pluss (T-1443)

Veileder: Planlegging av fritidsbebyggelse (T-1450)

Veileder: Stedsanalyse - innhold og gjennomføring (1993 MD)

Vern om jorda og kulturlandskapet – kommunenes ansvar innenfor nasjonale mål

 

Reguleringsplanveileder 

Reguleringsplanveileder

Regionale styringsdokumenter 

Regionale styringsdokumenter

Vedtatte regionale planer (Lenke Fjernet)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (Lenke Fjernet)

Regional plan for vannforvaltning (Lenke Fjernet)

Regional plan for kystsonen i Vestfold (Lenke Fjernet)

Regional plan for handel og sentrumsutvikling (2009) (Lenke Fjernet)

Regional plan for intermodal godstransport (Lenke Fjernet)

Regional plan for vannforvaltning (Lenke Fjernet)

Foredrag og kurs

Her vil du finne nedlastbare versjoner av foredrag og kurs.

Publisert: 14.05.2018 Oppdatert: 09.02.2023 kl.13:50