no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Klima og energi

Viktige føringer

Plan- og bygningsloven slår fast at kommuner og fylker skal ta klimahensyn i sin planlegging. De skal også utarbeide planer som reduserer energibruk og transportbehov. Kommunene blir i loven pålagt å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser i forhold til forventede klimaendringer.

Når nye områder skal bygges ut, kan det i arealdelens bestemmelser stilles krav om at det skal legges til rette for at bygninger og anlegg skal forsynes med vannbåren varme. § 11-9 punkt 3.

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. Regjeringen har utformet statlig planretningslinje for kommunenes arbeid med klima- og energispørsmål, med virkning fra september 2009. Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:

  1. Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.
  2. Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
  3. Sikre at kommunene bruket et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

En klima- og energiplan skal fremmes som en del av kommuneplanen, eller som en tematisk kommunedelplan. En slik plan kan inneholde viktige arealplanfaglige føringer eller beslutninger.

NOU 2010:10 - Tilpassing til eit klima i endring

Varslete klimaendringer skjerper kravene til fornuftig arealbruk og langsiktig planlegging. Høyere temperatur og ikke minst hyppigere tilfeller av kraftig nedbør kan gi økt forekomst av flom, skred og erosjon. Et endret nedbørmønster kan i tillegg øke risikoen for hendelser som flom og skred i områder som ikke har vært utsatt tidligere. Derfor er det viktig at planleggere og beslutningstakere tar i bruk klimaframskrivninger i planarbeidet, i tillegg til den kunnskapen de allerede besitter og bruker i form av historiske data og kjennskap til lokale forhold.

Lovgrunnlag

Plan- og bygningsloven Byggteknisk forskrift, energi kap. 14 Energiloven

Referansedokumenter

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene

St.meld. nr. 34 (2006-07): Norsk klimapolitikk

Strategier og tiltak for å redusere klimagasser i vestfold

Relaterte tema

Samordnet og klimavennlig areal- og transportplanlegging By- og stedsutvikling Samfunnssikkerhet generelt Flomfare/stormflo Skredfare

Nasjonale mål

Norge skal være en pådriver i klimaarbeidet med utgangspunkt i målet om karbonnøytralitet i 2050 og at den globale temperaturøkningen skal holdes under 2°C sammenliknet med førindustrielt nivå, jf Stortingets behandling i 2008 av St. meld. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk (Klimaforliket +2°C)

Gjennom plan- og bygningsloven kan kommunene bidra til å redusere utslipp fra transport ved å se lokalisering av boliger, arbeidsplasser og ulike tjenester i sammenheng med tilbudet av kollektivtrafikk, og fra stasjonær energibruk ved å tilrettelegge for bruk av fjernvarme. Plan- og bygningsloven gir også kommunene mulighet til å regulere parkering ved ny utbygging og ved bruksendringer, samt å utvikle gang-, sykkel- og turvegsystemet.

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen

Statsforvalteren

 

Publisert: 09.05.2018 Oppdatert: 09.03.2021 kl.13:29