no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Brukerveiledning

Planportal Vestfold er en stor og viktig portal til en lang rekke nyttige hjelpemidler for de som på ulike vis er knyttet til arealforvaltningen.

Her ligger lenker til kommunale og regionale planer og planprosesser, en stor mengde nyttige temakartbaser, planeksempler, sjekklister med mer.

Portalen kan også være et samlet utgangspunkt for en stor mengde nasjonale referansedokumenter for et bredt spekter av tema med relevans for arealforvaltningen.

Et særlig nyttig tilbud ligger i koblingen til Digital Plandialog der det gis informasjon og innsyn til all relevant informasjon knyttet til kommunenes arealplanlegging på alle nivåer. Digital Plandialog gir oppdatert informasjon om vedtatte planer, status i pågående arealplanprosesser og tilgang til saksdokumenter.

Nettstedet består av 3 hoveddeler:

Roller i planleggingen

Et godt samspill mellom kommunene som planmyndighet og regionale myndigheter som deltagere i planprosessene er kritisk viktig. Dette fordrer god kunnskap om hverandres roller og oppgaver, og ikke minst bevissthet om de formelle spillereglene i samarbeidet. Menyvalget gir oversikt over de viktigste elementene som regulerer ansvars- og rollefordelingen mellom myndighetene:

  • hvem har ansvar for hva hos regionale myndigheter
  • rammer for innsigelse
  • megling i plansaker
  • kommunens handlingsrom

Nasjonale og regionale hensyn i planleggingen

Nasjonale og regionale interesser er samlet i 12 hovedtemaer med undertemaer til flere av disse. Hver tematekst angir

  • viktige nasjonale mål
  • kortfattet ekstrakt av de viktigste nasjonale og regionale hensynene i arealforvaltningen
  • henvisninger (linker) til viktige referansedokumenter, veiledere og kartbaser
  • hvem som er ansvarlig myndighet på regionalt nivå

Det vil være en del overlapping i temainnhold på sidene. Derfor er linker og krysshenvisninger til relaterte temaer gitt i høyre spalte.


Det presiseres at Planportal Vestfold ikke er et selvstendig styringsdokument. Hensikten er å gi en lett tilgjengelig oversikt over de viktigste nasjonale og regionale hensyn av særlig betydning for Vestfold. Det er etablert lenker til grunnlagsdokumentene.  Oversikten er ment som et hjelpemiddel i kommunenes arealforvaltning, men det er viktig å være klar over at opplistingen ikke er uttømmende.


For en nærmere presisering av styringssignalene tilrådes å gå inn i grunnlagsdokumentene.

Samhandling

Under menyvalget finnes prosedyrebeskrivelser for planprosesser både på regionalt og kommunalt nivå. Beskrivelser av prosessene knyttet til kommuneplan, reguleringsplaner og dispensasjonssaker er utviklet spesielt med sikte på å forebygge konflikter mellom kommunene og regionale myndigheter i Vestfold. Det legges i beskrivelsene betydelig vekt på samhandling tidlig i planprosessene. Bruk av tid og ressurser i tidlig planfase kan være god investering ved at det kan forebygge forsinkelser og konflikter i senere planfaser.


Samhandlingsdelen av Planportal Vestfold har vært gjenstand for høring og politisk behandling i kommunene. Etter dette er prosedyrebeskrivelsene å se på som et avtaledokument som forplikter partene. Kommuneplanavtalen som er inngått mellom de fleste kommunene og regionale myndigheter i Vestfold går etter dette ut.

Publisert: 01.05.2018 Oppdatert: 15.02.2021 kl.21:10