no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Utvalgte naturtyper

Utvalgte naturtyper som enten er truet i Norge eller internasjonalt, er viktig for en eller flere prioriterte arter, eller har en vesentlig andel av sin naturlige utbredelse i Norge, skal ha lik forvaltning over hele landet.
Foto: Statsforvalteren i Vestfold og telemark
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Med forskrift av 13. mai 2011 fikk fem naturtyper status som nasjonalt utvalgte etter naturmangfoldloven: Slåttemark inkludert lauveng, slåttemyr, hule eiker, kalklindeskog, kalksjøer.

I Vestfold finnes en rekke forekomster av naturtypen hule eiker, med et tyngdepunkt i kystnære områder. Det finnes også enkelte lokaliteter med slåttemark. Andre utvalgte naturtyper er så langt ikke registrert i Vestfold.  De fleste forekomster er registrert i Miljødirektoratets naturbase på internett. 

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Naturmangfoldloven

Forskrift om utvalgte naturtyper

Plan- og bygningsloven

Veiledere

Veileder til forskrift om utvalgte naturtyper. Håndbok 31-2011 fra Miljødirektoratet. 

Nasjonale mål

Hensynskrav  (Naturmangfoldloven § 53):

Ved utøving av offentlig myndighet skal det tas særskilt hensyn til forekomster av utvalgte naturtyper for å unngå forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand.

Ansvar regionalt nivå

Statsforvalteren

Fylkeskommunen, Statsforvalteren og andre regionale statsetater har alle ansvar for å belyse og hensynta utvalgte naturtyper i sin myndighetsutøvelse (naturmangfoldlovens  § 53 og §§ 7-12).  

Utfyllende bestemmelser

Konsekvensvurdering og rettslig bindende plan (§ 53)

Før det treffes beslutning om å gjøre inngrep i en slik forekomst, må konsekvensene klarlegges, herunder om en tilsvarende forekomst kan etableres eller utvikles på et annet sted

Tiltakshaver kan pålegges å bære rimelige kostnader ved ivaretakelse, opprettelse eller utvikling av en slik forekomst.

Rettslig bindende plan som avklarer arealbruken for utvalgte naturtyper og som er vedtatt etter forskriften går foran (opphever) hensynskravet i § 53. For planer som ikke avklarer arealbruken for utvalgte naturtyper, f.eks. overordnede planer (LNF-formål i kommuneplan el.l.), vil § 53 fortsatt gjelde fullt ut (Ot.prp.nr 52 2008-2009).

Meldeplikt for skog- og jordbrukstiltak (§§ 54-55):
  • Skog- og jordbrukstiltak som berører forekomster av utvalgte naturtyper og som ikke krever tillatelse etter annet lovverk, skal meldes til kommunen før tiltaket iverksettes. Tilbakemelding fra kommunen skal foreligge før tiltak utføres.
  • Finner kommunen at tiltaket kan medføre forringelse av naturtypens utbredelse og fore-komstenes økologiske tilstand, kan kommunen nekte tiltaket eller gi nærmere pålegg om hvordan dette skal gjennomføres.
Kunngjøring og klage (§ 56)
  • Tillatelse til tiltak i forekomster av en utvalgt naturtype skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet eller på den måten som følger av den enkelte lov.
  • Blir en tillatelse eller avslag på en tillatelse til tiltak i en forekomst av en utvalgt naturtype påklaget etter ellers gjeldende regler, skal overordnet miljøvernmyndighet få uttale seg til klagen.
Miljøvedtaksregister (§ 68)
  • Vedtak etter nml § 56 skal føres inn i miljøvedtaksregisteret. 
Miljørettslige prinsipper

Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 7-12 gjelder ved siden av bestemmelsene i §§ 53-55.

Tilskuddsordning

Det er etablert en tilskuddsordning for trua og utvalgte naturtyper, innrettet mot skjøtselstiltak for å ta vare på naturtypen med tilhørende artsmangfold.


Les mer om:

Handlingsplan for utvalgt naturtype hule eiker

Handlingsplan for utvalgt naturtype slåttemark

Tilskuddsordning for trua og utvalgte naturtyper

Ot.prp.nr 52 (2008-2009): Om lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

Publisert: 22.05.2018 Oppdatert: 09.03.2021 kl.13:41