no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Bolig- og nærmiljøutvikling

Hvor vi plasserer boliger, leke og uteoppholdsområder, veier, og arbeidsplasser betyr mye i hverdagen for oss alle. Gjennom god planlegging er vi med på å skape gode steder å bo, arbeide og bruke fritiden.
Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging

Vegtrafikkloven

Veiledere

Planlegging av by- og tettstedsstruktur T-1365

VFK: Den menneskelige dimensjon ved sentrumsutvikling og stedsutvikling (mai 2015)

Fortetting med kvalitet T-1267

Temakart og annet

Arkitektur.nå

Miljøvennlige og attraktive tettsteder T-1449

Den moderne bærekraftige byen T-1537

Byomforming T-1462

Virkemidler for bedre arealutnyttelse i byer og tettsteder T-1355

Gode steder T-1264

Les mer om

Kulturminner

Klima og energi

Barn og unges interesser

Folkehelse og livskvalitet

Nasjonale mål

SPR bolig-, areal- og transportplanlegging: Utdrag pkt. 3 Mål:

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.

Regionale mål

Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold - Samfunnsmål 3:

Byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige

  • Vestfolds perlekjede av kystbyer, samt tettsteder og bygder er sterke, levende lokalsamfunn, møteplasser og bærere av Vestfolds historie og identitet.
  • Store endringsprosesser, særlig i de største byene, er gjennomført med høye krav til kvalitet for grønnstruktur og bevaring av kulturmiljøer.
  • De største byene er regionale vekstsentra som fungerer som en drivkraft for utvikling i fylket.
  • By og land dyrkes som ulike kvaliteter, og gir i sum spennende og mangfoldige muligheter slik at hele fylket er i bruk.

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen

Statsforvalteren

Publisert: 02.05.2018 Oppdatert: 26.03.2021 kl.09:45