no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

By- og tettstedsutvikling

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) gir føringer og gir retning for god byutvikling som styrker byene våre som gode steder å bo, arbeide, leke og leve.

Vestfold er Norges nest minste fylke i areal, men er tett befolket. De fleste av oss (88%) bor i de små og mellomstore byene langs kysten. Vestfold er rikt på kulturmiljøer og dyrka mark av høy kvalitet. Disse verdifulle områdene omkranser byene våre. For å ta vare på verdiene og samtidig unngå bilbasert vekst, må hovedtyngden av ny vekst skje i byer og tettsteder.


Vestfolds byer og tettsteder skal styrkes og videreutvikles som sterke, levende lokalsamfunn. Økt fortetting trekker flere mennesker og ny aktivitet til sentrumsområdene. Slik skapes levende og attraktive by- og tettstedsområder. RPBA avklarer hvor utviklingen skal finne sted og bidrar til forutsigbarhet for kommuner, regionale myndigheter og private. 

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold (Lenke Fjernet)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (Lenke Fjernet)

Veiledere

Kommuneplanens arealdel (regjeringen.no)

Grønnstruktur (regjeringen.no) (Lenke Fjernet) Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Meld. St. 18 (2016–2017) Berekraftige byar og sterke distrikt

Temakart fra Vestfold fylkeskommune

Rekreasjonsområder og allmenninger (Lenke Fjernet)

Landbruk (Lenke Fjernet)

Grønnstruktur (Lenke Fjernet)

Kulturmiljø (Lenke Fjernet)

Gang-, sykkel-, kollektivbyen (Lenke Fjernet)

Les mer om

Fremtidens byer (regjeringen.no) (Lenke Fjernet)

Veiviser i kommunal miljøforvaltning (miljokommune.no)

By- og stedsutvikling (regjeringen.no)

Nasjonale mål

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging:

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.

Regionale mål

Utviklingen skal i stor grad konsentreres om Vestfolds eksisterende byer og tettsteder.  Byspredning skal begrenses og nye byggeområder skal lokaliseres best mulig måte med tanke på bruk av kollektivtransport. Bystrukturen med tydelig atskilte byer skal opprettholdes med god og avklart balanse mellom byvekst og fortetting. ( RPBA)

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen

Publisert: 02.05.2018 Oppdatert: 09.02.2023 kl.14:58