no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Handel- og sentrumsutvikling

Handel er viktig for sysselsetting og verdiskaping. Handel er også en viktig driver i by- og stedsutviklingen. Derfor er det viktig hvor handelen er lokalisert. RPBA gir føringer og retning for en handelsetablering som styrker byene og tettstedene i Vestfold.

I Vestfold har vi i mange år hatt en felles forståelse av at vi skal føre en arealpolitikk som styrker byene og tettstedene våre. For å hindre et utflytende utbyggingsmønster er det nødvendig med en viss grad av styring av handelsetableringer. Den regionale planbestemmelsen som forbyr handelsetableringer langs E18 er ikke ny, men har fungert godt i Vestfold. 


Regional plan for handel og sentrumsutvikling (2009) blir en del av revidert RPBA i 2018. I den forbindelse blir kunnskapsgrunnlaget oppdatert, mens hovedgrepet i planen, planbestemmelse og retningslinjer videreføres. 

 

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen

Statsforvalteren

Publisert: 02.05.2018 Oppdatert: 26.03.2021 kl.09:22