no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Drikkevann

Trygg og sikker drikkevannsforsyning til alle er helt nødvendig for god folkehelse og trygg matproduksjon. Drikkevannskilder og kildenes nedslagsfelt må gis tilstrekkelig og langsiktig beskyttelse mot forurensning og forringelse.

Vestfold har en god drikkevannsforsyning. Farrisvannet og Eikeren er de to viktigste vannkildene. De fleste får vann fra overflatekilder (innsjøer) mens noen har grunnvannsforsyninger. Vestfold er tett befolket og har stor matproduksjon og bearbeiding, og drikkevannet er derfor ekstra viktig næringsmiddelindustrien. 

Enkelte kildeområder har klausuleringsbestemmelser. Opprettelse av hensynssoner (sikringssoner) i plankart med tilhørende bestemmelser er en god måte å gjennomføre beskyttelse på.

Fakta

Drikkevannsforsyning til flere enn 50 personer eller til minst 20 hus/hytter, eller til helseinstitusjoner, skoler og barnehager skal godkjennes av Mattilsynet. Drikkevannsforsyning til næringsmiddelvirksomheter skal være meldt til Mattilsynet

Drikkevannskilder og kildenes nedslagsfelt (tilsigsområde) skal kartlegges og gis tilstrekkelig og langsiktig beskyttelse. Det skal arbeides for at vannkvaliteten i drikkevannskilder forbedres.

Vannverkseier skal sikre at det kan leveres tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig. Derfor må også reserve- og nødvannskilder kartlegges og beskyttes, og utstyr for levering være tilgjengelig.

Det er kun kommunen som kan eie nye vann- og avløpsanlegg, med unntak for drikkevannsforsyninger som ikke skal godkjennes av eller meldes til Mattilsynet. 

Les mer om

Mattilsynets: Om vann

Folkehelseinstituttets: Om vann

Vannforvaltning: Vannportalen

Interesseorganisasjonen Norsk Vann 

Mattilsynet: Områdeanalyse om drikkevann 2007

Miljødirektoratets register over beskyttede områder, drikkevannsinntak

Nasjonale mål

Det er forbudt å forurense drikkevannskilder og deres nedbørsfelt/tilsigsområde. Vannressurser som nyttes til drikkevannsforsyning skal gis særlig beskyttelse mot forurensning og forringelse. Regionale vannforvaltningsplaner skal følges.

Nasjonale mål – Vann og helse, vedtatt av regjeringen 22. mai 2014

Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann PBL § 27-1). 

Regionale mål

Fra RPBA: Vestfold drikkevannskilder er beskyttet mot forringelse

Ansvar regionalt nivå

Mattilsynet

Publisert: 09.05.2018 Oppdatert: 15.02.2021 kl.20:31