no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Forurenset grunn

Ved plan- og byggesaksbehandling må kommunen være oppmerksom på områder hvor det kan være fare for forurensninger i grunnen. Tidligere arealbruk kan ofte gi indikasjon på om det foreligger fare for grunnforurensning.
Foto: Fylkesmannen i Vestfold
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Miljøtekniske grunnundersøkelser må gjennomføres ved behov som del av arealplanleggingen. Gamle industritomter, nedlagte avfallsfyllinger, branntomter, marinaer og bensinstasjoner kan ha grunnforurensning. En del av disse områdene er registrert i grunnforurensningsdatabasen. Terrenginngrep i forurenset grunn behandles etter forurensningsforskriftens kapittel 2, med kommunen som forurensningsmyndighet. I kommuneplanens arealdel bør områder med forurenset grunn vises som hensynssone.

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Forurensningsforskriften kapittel 2

Kommunen kan gi bestemmelser med krav eller forbud for å ivareta sikkerhet og for å avverge fare. Dette gir en hjemmel til å sikre slike arealer mot bruk og former for tiltak som ikke kan godtas ut fra en risikovurdering.

Plan- og bygningsloven § 11-8

Forurensningen for hver lokalitet beskrives i tekst og på kart.

Saksbehandlingen etter forskriften skal i størst mulig grad samordnes med byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven.

  • Ved mistanke om grunnforurensning skal det gjennomføres undersøkelser. Hvis mistanken bekreftes, skal det utarbeides en tiltaksplan for området.
  • Forskriften og veileder til kapittel 2 beskriver krav til innhold i en slik tiltaksplan. Tillatelse til å bygge på forurenset grunn gis av kommunen.
Veiledere

Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2, TA 2913/2012

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/2009

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn, 99:01A

Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2. TA 2913 2012 (PDF)

Temakart og annet

Grunnforurensningsdatabasen – eiendommer med forurenset grunn 

Miljøstatus i Norge – kart

Saksbehandlingen etter forskriften skal i størst mulig grad samordnes med byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven.

- Ved mistanke om grunnforurensning skal det gjennomføres undersøkelser. Hvis mistanken bekreftes, skal det utarbeides en tiltaksplan for området.
- Forskriften og veileder til kapittel 2 beskriver krav til innhold i en slik tiltaksplan. Tillatelse til å bygge på forurenset grunn gis av kommunen.

Nasjonale mål

Spredning av miljøgifter fra forurenset grunn skal stanses eller reduseres vesentlig. Spredning av helse- eller miljøfarlige kjemikalier skal reduseres på bakgrunn av en konkret risikovurdering. 

St.meld. nr.26 (2006 –07) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (PDF)

Ansvar regionalt nivå

Statsforvalteren

Les mer om:

Miljøkommune.no: Forurenset grunn i bygge- og gravesaker 

Miljøstatus i Norge: Forurenset grunn 

Miljødirektoratet: Forurenset grunn 

Publisert: 22.05.2018 Oppdatert: 09.03.2021 kl.13:33