no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Friluftsliv

Friluftsliv er så mye mer enn det tradisjonelle friluftslivet med søndagstur, bål og jakt, og fortjener en høy status og prioritet i regional planleggingen.
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

All forskning viser at å legge til rette for friluftsliv og daglig fysisk aktivitet, herunder investering i arealsikring og tilrettelegging er billig og effektivt, og fører til bedre helse, livskvalitet og bolyst. Ved at folk velger gange og sykkel istedenfor bil når de skal på jobb og fritidsaktiviteter, vil i tillegg gi klimagevinst samt løse store transportutfordringer.

Det er derfor viktig å se verdien av å sette av attraktive bynære arealer for sykkel/gange, turdrag, rekreasjonsområder og aktivitetsanlegg, og det er i aller høyeste grad et regionalt ansvar å bistå kommunene med dette.

 

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Friluftsloven

Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet 

Veiledere

Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder (Lenke Fjernet)

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder (Lenke Fjernet)  

Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder (Lenke Fjernet)

Temakart

Kartlegging av regional grønnstruktur (Statsforvalteren 2011):

Rekreasjon (Lenke Fjernet)
Landskap (Lenke Fjernet)
Natur (Lenke Fjernet)

Nasjonale mål

Regjeringens hovedmål er at befolkningen utøver friluftsliv jevnlig. Friluftslivets posisjon skal ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder, og stimulering til økt friluftslivsaktivitet for alle. Naturen skal i større grad brukes som lærings arena og aktivitetsområde for barn og unge.

Regionale mål

Vestfoldkystens natur-, kultur-, nærings- og rekreasjonsverdier skal utvikles til beste for befolkningen i Vestfold og tilreisende. Utviklingen av Vestfold som «det gode bosted», identitetsskaping og opplevelse skal være vesentlig i en slik utvikling. (Hovedmål i Regional plan for Kystsonen i Vestfold 2015-2019) 

Ulikheter i folkehelse og levekår skal reduseres (Regional plan for bærekraftog arealpolitikk 

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen skal bidra til, stimulere til og fremme friluftsliv gjennom planarbeid, økonomisk støtte og veiledning.  Dette innebærer blant annet at fylkeskommunen skal:

  • Bidra til å opprettholde allemannsretten.
  • Ivareta friluftsinteressene i regional og kommunal planlegging, og om nødvendig fremme innsigelse til planer som ikke er i samsvar med nasjonal politikk.
  • Bidra til å sikre og tilrettelegge arealer i de områder hvor allmennhetens interesser ikke er tilstrekkelig ivaretatt gjennom allemannsretten og friluftsloven. Herunder å stimulere kommunene til å fremme søknader om statlig økonomisk medvirkning til sikring av friluftslivsområder.
  • Bidra, i samarbeid med kommunene, frivillige organisasjoner og andre, til å stimulere fylkets innbyggere til helsefremmende og miljøvennlig friluftslivsaktivitet.
  • Arbeide for å fremme, motivere og stimulere til friluftsliv i Vestfold. 
  • Være en viktig støttespiller og bidragsyter for kommuner og frivillige organisasjoner
  • Forvalter spillemiddelordningen knyttet opp mot etablering og bygging av friluftsanlegg

Statsforvalteren ivaretar statens grunneierinteresser på de statlig sikrede friluftslivsområdene, samt statens rettigheter på de statlig sikrede områdene som staten ikke eier.

Les mer om:

Friluftsliv hos Vestfold fylkeskommune (Lenke Fjernet)

Friluftsliv hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Forum for natur og friluftsliv i Vestfold (Lenke Fjernet)

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder (2014)

Miljøstatus i Norge: Friluftsliv (Lenke Fjernet)

Publisert: 22.05.2018 Oppdatert: 09.02.2023 kl.15:01