no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Luftkvalitet

Dårlig luftkvalitet er et helseproblem i mange norske byer og tettsteder. Arealplanleggingen påvirker hvor utslippene blir og får dermed stor betydning for luftkvaliteten. Veitrafikk er den viktigste lokale kilden.
Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Langsiktig arealplanlegging legger rammebetingelser for transportbehov og dermed også for lokal luftkvalitet. Kommunen kan sette krav i reguleringsbestemmelser og kommuneplaner, bl.a. til bygge- og anleggsvirksomhet også utenfor planområdet. Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520/2012, er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunenes arealplanlegging. Hensynet til radon skal også kartlegges og ivaretas i plan- og byggesaksbehandlingen.

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven 

Forurensningsforskriften kapittel 7

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520/2012

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Veiledere

Lokal luftkvalitet: Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet: Tiltaksutredninger 

Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet

Temakart

Luftkvalitet.info

Miljøstatus i Norge - kart

Radonkart - NGU

Nasjonale mål

Det er nasjonale mål for hvor mye vi kan slippe ut av skadelige gasser. I tillegg har vi nasjonale mål og juridisk bindende grenseverdier for konsentrasjoner av tillatt luftforurensning.

  • Begrense konsentrasjonen av svevestøv: Døgnmiddelkonsentrasjonen (PM 10) skal ikke overskride 50 mikrogram/kubikkmeter luft mer enn 7 dager pr. år
  • Begrense konsentrasjonen av nitrogendioksid (NO2): Timemiddelkonsentrasjonen skal ikke overskride 150 mikrogram/kubikkmeter luft mer enn 8 timer pr. år
  • Redusere forsuring: Helse og miljø skal ikke ta skade av luftforurensning fra SO2, NOx, VOC, ammoniakk eller partikler

Regionale mål

Å fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller (RPBA)

Ansvar på regionalt nivå

Statsforvalteren

Fylkeskommunen v/Statens vegvesen

 

Les mer om:

Miljøkommune.no: Lokal luftforurensning 

Miljøstatus i Norge: Lokal luftforurensning 

Miljødirektoratet i Norge: Lokal luftforurensning 

Publisert: 22.05.2018 Oppdatert: 09.03.2021 kl.13:33