no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Om folkehelse

Folkehelsearbeid handler om å fremme og utjevne befolkningens helse. Det er en langsiktig, kunnskapsbasert innsats, der planlegging er et verktøy. Eksempler: å utvikle trygge, sosiale nærmiljø for alle og tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen.

Folkehelse og livskvalitet

Hensynet til folkehelsa skal være en del av all planlegging. Folkehelseloven stiller krav om at kommuner og fylkeskommuner skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og positive og negative faktorer som virker inn på denne. Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene. Den skal brukes i arbeidet med kommunens og fylkeskommunens planstrategi. I kommuneplanen skal det fastsettes overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet (§ 6 og 21). 

Lovgrunnlag og styringsdokument

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Plan- og bygningsloven

Regional plan for folkehelse (PDF)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Veiledere

Veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand (Helsedirektoratet, PDF)

Folkehelse- og kommuneplanlegging. Moment- og tipsliste. (Helsedirektoratet)

Les mer om

Folkehelseprofiler fra folkehelseinstituttet

Folkehelsekommune – veivisere i lokalt folkehelsearbeid (Helsedirektoratet)

God helse – felles ansvar. Meld. St. 34 (2012 – 2013) – Folkehelsemeldingen.

Nasjonale mål

Folkehelseloven fastslår et mål for folkehelsearbeidet om å “bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.”(Lov om folkehelsearbeid, § 1)

Plan- og bygningslovens formål om å “fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner” omfatter folkehelse. (Plan og bygningsloven, §1)

Regionale mål

Bedre folkehelse gjennom et styrket velferdsgrunnlag og jevnere sosial fordeling. (Regional planstrategi.)

Å forebygge og  utjevne sosiale helseforskjeller i Vestfold. (Regional plan for folkehelse.)

Ulikheter i folkehelse og levekår er redusert. (Samfunnsmål 5, Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.)

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen

Statsforvalteren

 

Publisert: 31.05.2018 Oppdatert: 09.03.2021 kl.13:30