no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Støy

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker, og påvirker folks helsetilstand i negativ retning. Arealbruken skal planlegges på en måte som aktivt motvirker og forebygger støyproblemer.
Foto: Fylkesmannen i Vestfold
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Et hovedgrep i lokalforvaltningen er å forebygge støykonflikter gjennom plan- og byggeprosesser som sikrer tilstrekkelig avstand rundt støykilder.

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T-1442/2012 (PDF).

Veileder

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T-1442/20166 (PDF).

Temakart

Statens Vegvesens støykart for Vestfold

Nasjonale mål

Arealbruken skal planlegges på en måte som aktivt motvirker og forebygger støyproblemer. Det er gjennom Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012) gitt føringer for hvordan en gjennom arealplanleggingen kan forebygge og begrense støyulemper.

Føringer om krav som bør settes når:

  • det søkes etablert ny støyende virksomhet
  • det søkes om bygging i områder som allerede er støyutsatt

Støyspredning defineres i to soner fra kilden:

  • rød sone med kraftig støy
  • gul sone med noe støy (selv i gul sone vil 10 % av befolkningen føle seg plaget)

Kommunen kan kreve ”støyfaglig utredning” knyttet til den konkrete planen/tiltaket dersom det er grunn til å regne med at nedre grense for gul sone overskrides. Denne må minimum beskrive utendørs støynivåer ved bygningenes fasader og ved uteplass.

  • Gul sone: Her bør kommunene være varsomme med å tillate etablering av ny støyømfintlig bebyggelse som boliger, skoler, barnehager, helseinstitusjoner og fritidsboliger. Krav til innendørs støynivå må være tilfredsstilt. Ved etablering av nye bygninger i gul sone skal kommunen kreve en støyfaglig utredning som bør foreligge samtidig med planforslag
  • Rød sone: Her bør støyømfintlig bebyggelse som nevnt ovenfor som hovedregel ikke tillates. Unntak fra dette kan likevel vurderes i sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter der det er aktuelt med høy arealutnyttelse.

Kommuneplanen bør gi utfyllende bestemmelser om støykrav i byggeområder, samt krav om reguleringsplan ved støyømfintlige byggeformål i gul og rød sone. I reguleringsplaner skal bestemmelsene gjøre rede for restriksjoner og krav som gjelder for bygging i sonene, herunder rekkefølgebestemmelser som sikrer at støytiltak iverksettes senest samtidig med utbyggingen.

Kommunene bør selv kartlegge/fastsette ”stille områder” i samsvar med pkt. 3.5 i retningslinjen. Siktemålet vil være å bevare og utvikle disse områdene til formål som rekreasjon, naturopplevelse, kulturmiljøer, spesielle seremonier og områder for hensynskrevende dyre- eller fuglearter. Slike områder bør supplere støysonekart som grønn sone, i tillegg til rød og gul sone.

Ansvar regionalt nivå

  • Statsforvalteren - statlig fagmyndighet for støy
  • Statens vegvesen - kartleggingsansvar for støy fra Europa- og riksveier
  • Fylkeskommunen v/ Statens vegvesen - kartleggingsansvar for større fylkesveier
  • Jernbaneverket - kartleggingsansvar for støy fra jernbane

Les mer om:

Miljødirektoratets temaside om støy

Publisert: 22.05.2018 Oppdatert: 09.03.2021 kl.13:32