no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Trafikksikkerhet

Trafikantenes adferd og bruk av sikringsutstyr er ofte avgjørende for skadeomfanget ved trafikkulykker. Hvordan vegnettet utformes, driftes og vedlikeholdes er viktig for at antallet ulykker skal begrenses og konsekvensene av ulykker blir minst mulig.
Foto: Fylkesmannen i Vestfold
Foto: Fylkesmannen i Vestfold
Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Trafikksikkerhetsplan for Vestfold 2014-2017 (PDF)

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 (PDF) 

Plan- og bygningsloven 

Vegloven

Vegtrafikkloven

Nasjonal Transportplan 2014-2023

Veiledere

V127 Kryssingssteder for gående 2017 (PDF)

V128 Fartsdempende tiltak. 2017 (PDF)

V722 Kommunale trafikksikkerhetsplaner.1998 (PDF)

Nasjonale mål

Nullvisjonen – En visjon om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd. Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge.

Hovedmål:  Halvere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken innen 2024

Regionale mål

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk:

Samfunnsmål: Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt

Trafikksikkerhetsplan for Vestfold 2014-2017:

  • Antall drepte og hardt skadde skal reduseres til 24 i 2020 og 20 i 2024. Følger de nasjonale målene.
  • Områder som skal få spesiell fokus i fireårsperioden:
    • Ungdom
    • Verneutstyr
    • Ulykker med myke trafikanter

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen har etter vegtrafikkloven § 40 a et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø er delegert myndighet som Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Statens vegvesen har sekretariatet for FTU. Vegeier har ansvar for at trafikksikkerhet er ivaretatt på vegnettet.

Les mer om:

Trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene) 

Trygg Trafikk 

Publisert: 09.05.2018 Oppdatert: 15.02.2021 kl.20:34