no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Universell utforming

Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt

Universell utforming vil være et viktig virkemiddel for at innbyggerne i Vestfold skal kunne delta i det offentlige rom og kunne orientere seg og bidra i samfunnet lengst mulig. Universell utforming er en moderne og framtidsrettet strategi for et inkluderende samfunn fordi det bidrar til opplevelsen av god helse og trivsel når det er færre barrierer og fysiske hinder. 

Veiledere

Kulturminnevern og universell utforming – et prosessverktøy

Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning

10 tips for bedre tilgjengelighet i friluftsområder

Temakart

Statens kartverk arbeider med universell utforming 

Nasjonale mål

Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er god tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke. Universell utforming er en samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse.

Økt bruk og satsing på IKT og velferdsteknologi er sentralt i planen som består av totalt 47 tiltak.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021-2025

Regionale mål

Tre regionale planer er under utarbeidelse i 2017 – 2018. De tre planene blir sett i sammenheng, og i alle tre vil vi arbeide med universell utforming fordi dette er et overordnet hensyn.

  • Regional plan for folkehelse
  • Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
  • Regional transportplan

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen

Statsforvalteren

Les mer:

Direktoratet for byggkvalitet

Nyhetsbrev nordisk

Nyhetsbrev universell utforming Bufdir

Publisert: 22.05.2018 Oppdatert: 26.09.2022 kl.09:43