no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Vannforurensning

Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Viktige nasjonale mål

Det skal sikres en vannkvalitet i ferskvannsforekomster og i marine områder som bidrar til opprettholdelse av arter og økosystemer og som ivaretar hensynet til menneskers helse og trivsel. 
(St.meld. nr. 26 (2006-07) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand)

Lovgrunnlag

Plan- og bygningsloven
Forurensningsloven
Forskrift om rammer for vannforvaltningen
Matloven med tilhørende drikkevannsforskrift

Ansvar regionalt nivå

Statsforvalteren
Mattilsynet

Viktige føringer

Det er forbud mot å forurense vannforsyningssystem dersom dette kan medføre fare for forurensing av drikkevannet. I denne sammenheng er også nedslagsfelt og vannkilde å anse som deler av et vannforsyningssystem.

Eksempler på aktivitet som kan medføre behov for regulering etter plan- og bygningsloven (pbl. § 25 nr. 6 jf. § 31) er: bebyggelse, avløp, avfall, landbruks-, industri- og servicevirksomhet, husdyrhold, samferdsel, lagring av kjemiske stoffer, rekreasjons- og fritidsaktiviteter som for eksempel bading mv.

Referansedokumenter

St.meld. nr. 26 (2006-07): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

Forskrift om rammer for vannforvaltningen

Temakart

Arealis

Relaterte tema

Vassdragsforvaltning
Inngrep i sjøområder
Naturens mangfold
Vannressurser
Friluftsliv
Småbåthavner

Publisert: 22.05.2018 Oppdatert: 09.03.2021 kl.13:34