no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Marine ressurser

Foto: Fylkesmannen i Vestfold
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Viktige nasjonale mål

Norge skal ha en levende kyst, preget av et dynamisk og bærekraftig næringsliv, innovasjon og verdiskapning. Hav og kystområder skal forvaltes helhetlig, basert på en økosystemtilnærming.

Ansvar regionalt nivå

Fiskeridirektoratet region sør

Lovgrunnlag

Lov om viltlevande marine ressursar 
Lov om akvakultur

Viktige føringer

Det skal legges til rette for en balansert og bærekraftig utnyttelse av arealer med utviklingsmuligheter for fiskeri- og havbruksnæringen i kommuneplanleggingen.  Fiskeri- og havbruksnæringens arealbehov, for eksempel knyttet til kaste- og låssettingsplasser, trålerenner og andre viktige områder for oppdrett og fiskeri, bør ivaretas i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplaner.

Referansedokumenter

Rundskriv: Ressursutnytting i kystsonen (T 4/96)

Relaterte tema

Inngrep i sjøområder
Vannforurensning

Temakart

Fiskeridirektoratets kartbase

Arealis

Publisert: 22.05.2018 Oppdatert: 15.02.2021 kl.20:38