no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Matjord

Verdifulle matproduserende arealer skal sikres som produksjonsgrunnlag for mat i dag og for kommende generasjoner. Vestfold har en kombinasjon av god jord og klima som gjør matproduksjon viktigere enn størrelsen av jordbruksarealene skulle tilsi.
Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Jordvern handler om å ta vare på arealer til matproduksjon. Vestfold har ca. 4 % av landets dyrka jord. Vi produseres mye grønnsaker, frukt og bær, hvilket er over en fjerdedel av norsk produksjon.  De beste arealene ligger i stor grad på utsiden av raet der folk bor. Norge har lite areal i reserve som kan dyrkes opp til matkornproduksjon. Derfor er det viktig med et sterkt jordvern. Dyrket mark er en knapp ressurs og det er av nasjonal interesse gjennom arealplanleggingen å styre unna slike områder.

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Jordloven

Skogloven

Forskrifter og rundskriv. Landbruksdirektoratet

Veiledere

Veileder til matjordplan

Statsforvalterens  side om jordvern

Landbruks- og matdepartementets temaside om jordvern

Temakart

Verdiklassekart (Fra RPBA)

Skog og landskap (se spesielt fanen "kart og statistikk")

Nasjonale mål

Det er et nasjonalt mål å redusere nedbygging av dyrka og dyrkbar mark. Gjeldende melding om landbruks- og matpolitikken, meld. St. 9 (2011-2012) beskriver dette nærmere

Regionale mål

RPBA, samfunnsmål 2: «Matjordarealet er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfold natur, kulturlandskap og kulturmiljø er bevart».

Ansvar regionalt nivå

Statsforvalteren

Fylkeskommunen, oppfølging av mål og retningslinjer i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Les mer om:

RPBA for retningslinjer for arealplaner pkt. 2.1

Publisert: 22.05.2018 Oppdatert: 24.08.2022 kl.09:31