no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Om naturressurser

Dyrket og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyningen på kort og lang sikt. I Norge er kun 3 % dyrka jord, og bare 1 % er egnet til matkornproduksjon. I Vestfold er 20% av fylkets areal dyrket og det meste av god matjordkvalitet. Hele 20 % av landets grønnsaksproduksjon skjer i Vestfold. Godt klima og matjordas kvalitet gjør det særlig viktig med vern av dyrket og dyrkbare arealer i Vestfold. Til tross for dette viser statistikken at om lag 10 000 daa(10 km2) er blitt nedbygd siste 20 år.
Foto: Fylkesmannen i Vestfold
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

56 % av fylkets areal består av skog der det utøves et rikt og høyproduktivt skogbruk..
 
Vestfold er fattig på naturlige sand- og grusressurser, men rik på steinressurser. Råstoffutvinning bør skje ved planlegging i et langsiktig perspektiv. Sikring av ressursene må bygge på gode oversikter over forekomstene. Størst interesse i Vestfold knytter det seg til de store forekomstene og uttak av bygningsstein hvor larvikitt utgjør en viktig nasjonal ressurs.
 
Vannressursene i Vestfold blir utnyttet gjennom vannuttak/grunnvannsuttak til ulike formål som drikkevann, vanning, kraftproduksjon, snøproduksjon osv. Særlig viktige er Farris, Eikeren og Lågenvassdraget. 
 
Tradisjonelt har kommunal planlegging i Vestfold hatt liten fokus på marine ressurser, selv om utbygging og samfunnsaktiviteten i betydelig grad påvirker det marine miljø og ressursutnyttingen her. Mange steder er det registrert en negativ bestandsutvikling av fiskeressursene på grunn av uheldige menneskelige inngrep. Denne utviklingen er det viktig å snu. I kystfylket Vestfold bør kommunene i større grad bruke virkemidlene i plan- og bygningsloven til å avklare bruker- og verneinteressene i sjø.
 
Forskrift om rammer for vannforvaltningen omfatter alle vassdrag, grunnvann og kystfarvann i fylket. Regionale myndigheter forutsetter at kommunene tar aktivt del i den helhetlige vannforvaltningen etter forskriften.

Publisert: 31.05.2018 Oppdatert: 15.02.2021 kl.20:35