no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Vannressurser

Viktige føringer

Utnytting av vannressurser gjennom vannuttak/grunnvannsuttak til ulike formål som drikkevann, vanning, kraftproduksjon, snøproduksjon osv. kan være konsesjonspliktige etter bestemmelsene i vannressursloven og vassdragsreguleringsloven.

Nye kraftverk med en økt installasjon mindre enn 10 MW behandles av NVE. Kraftverk som har en større installasjon enn 10 MW skal behandles i OED og regjeringen. Fra 1. januar 2010 har fylkeskommunen hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW.  Andre vurderinger av konsesjonsplikt behandles av NVE.

Areal knyttet til eksisterende vassdrags- og energianlegg, inkludert kraftstasjoner, dammer og permanente hjelpeanlegg bør i arealplaner legges ut som bebyggelse og anlegg, med underformål andre typer bebyggelse og anlegg. Planlagte kraftverk bør omtales i kommuneplanens arealdel. Kommunen må i sin planlegging unngå tiltak som kan forhindre eller vanskeliggjøre realiseringen av aktuelle kraftutbyggingsprosjekter.

Lovgrunnlag

Vannressursloven

Vassdragsreguleringsloven

Referansedokumenter

Nasjonale mål

Vassdrag og grunnvann skal forvaltes på en samfunnsmessig forsvarlig måte. (Vannressursloven)

Utnyttelse av vannressurser, med tilhørende inngrep og anlegg, skal gjennomføres slik at de er til minst mulig skade for allmenne og private interesser. (Drikkevannsforskriften)

Ansvar regionalt nivå

Statsforvalteren

NVE

Fylkeskommunen

Publisert: 03.05.2018 Oppdatert: 09.03.2021 kl.13:37