no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Jernbane

I kommuneplanleggingen bør følgende momenter vektlegges:

 • Nye utbyggingsarealer bør legge til rette for bruk av jernbane og annen kollektivtransport. Det bør prioriteres fortetting/utbygging innefor eksisterende tettsteder og spesielt med en utvikling rundt stasjoner og knutepunkter som bygger opp om kollektivtrafikkens marked og funksjonalitet. 
 • Hensyn til samfunnssikkerhet ved lokalisering. For eksempel bør skoler, idrettsanlegg og andre anlegg rettet mot barn og unge om mulig legges slik at det ikke blir behov for å krysse en trafikkert jernbanelinje. Der dette ikke er mulig, må det legges til rette for akseptabel planfri kryssing.
 • Det kan kreves større byggeavstander enn 30 meter (jfr. jernbaneloven § 10) der jernbanelinja har betydelige skjæringer/fyllinger og grunnforhold eventuelt er dårlige.

Regulerings- og bebyggelsesplaner som berører jernbaneanlegg bør ivareta følgende:

 • at anleggsvirksomhet utenfor jernbanen ikke medfører fare for skader og svekkelse av grunnen inntil og under sporet
 • sikt for togfører til signalanlegg, i kurver, til planoverganger osv.
 • redusere sjenerende lysforhold
 • plass for snørydding og -lagring fra jernbaneanlegg
 • redusere risiko for skade fra isklumper (og pukkstein) som kastes fra snøploger, snøfresere og sporrensere
 • forenkle adkomst til sporet for senere reparasjoner og vedlikehold
 • sikre handlefrihet i forhold til senere sporomlegginger/-utvidelser, endringer av anlegg for teknisk utstyr, master for kjøreledning, signalutstyr og støyskjermer
 • bidra til tilstrekkelig avstand i forhold til påregnelige miljøulemper som støy, vibrasjoner og strukturlyd
 • redusere risiko for ulovlig ferdsel over spor, for blendingsfare, for gjenstander på sporet

Jernbaneloven § 10

Byggegrense fra midten av nærmeste jernbanespor til bygge- og anleggstiltak er 30 meter (§10). Jernbaneverkets tekniske regelverk har i tillegg bestemmelser om minste avstand fra jernbanens høyspenningsanlegg og minste avstand mellom veier, p-plasser osv. og jernbanespor. Denne er satt til 9 meter + H (høydeforskjell mellom anlegg og spor).

Lovgrunnlag

Plan og bygningsloven

Jernbaneloven

Referansedokumenter

Nasjonale mål

Regjeringen vil i planperioden prioritere nærtrafikken rundt de største byene og InterCity- triangelet på Østlandet. Det er i disse områdene persontransporten med jernbane har sitt største markedsgrunnlag og konkurransefortrinn i forhold til øvrige transportmidler.

I InterCity-triangelet vil regjeringen prioritere utbygging av dobbeltspor på de deler av jernbanenettet der kapasitetsbehovet er størst. Utbyggingen vil gi økt frekvens, kortere reisetid og bedre regularitet innenfor et område med sterk befolkningsvekst og et stadig mer integrert arbeidsmarked. Økt kapasitet på disse strekningene vil gi rom for et utvidet togtilbud.  (St. meld. nr. 16 Nasjonal transportplan 2010-19)

Nasjonale mål følges opp gjennom Jernbaneverkets handlingsprogram og stamnettutredning.

Ansvar regionalt nivå

Jernbaneverket

 

Publisert: 03.05.2018 Oppdatert: 15.02.2021 kl.20:11