no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kollektivtrafikk

Med kollektivtrafikk i Vestfold mener vi lokale bussruter, ekspressbusser, tog og noen lokale fergeruter. Kollektivtrafikktilbudet skal dekke befolkningens viktigste reisebehov og redusere behovet for bruk av bil.
Utvikling av et godt kollektivtrafikktilbud er nødvendig for å nå nasjonale og regionale ambisjoner om å stanse veksten i personbiltrafikken. I Vestfold prioriteres kollektivtilbudet der potensialet for overgang fra bil til kollektive transportmidler er størst. 

For å konkurrere med bilen må kollektivtilbudet ha rask framføring, faste rutetider og høy frekvens. Tiltak for å sikre framkommelighet, funksjonelle holdeplasser og gode omstignings-/knutepunkt er viktige elementer i kollektivsystemet.

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Yrkestransportloven

Yrkestransportforskriften

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (PDF)

Nasjonal transportplan 2014 - 2023

Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Veiledere

V123 Tilrettelegging for kollektivtransport på veg, veileder, Statens vegvesen (PDF)

V129 Universell utforming av veger og gater, veileder, Statens vegvesen (PDF)

Temakart og annet

RPBA: Temakart. Gang-, sykkel og kollektivbyen. 

Kartet viser hovedrutene i kollektivsystemet samt hvor langt du kan komme på sykkel til/fra sentrum i løpet av henholdsvis 5, 10 og 15 minutter.

Les mer om

Kollektivtransportboka Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder (2017)

Tiltakskatalog for transport og miljø

Nasjonal Transportplan

Handlingsplan for kollektivtrafikk følger opp satsingen på Kollektivtransport i Nasjonal Transportplan 2014-2023

RPBA, kapittel 6 omhandler transportsystemet:

Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT)

Nasjonale mål

Hovedmål i Nasjonal Transportplan 2014.2023:

  • Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.
  • En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.
  • Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet.
  • Et transportsystem som er universelt utformet.

Hovedmålene er fulgt opp med etappemål, blant annet:

  • Bedre framkommeligheten for gående og syklende
  • Bidra til at hele reisekjeden blir universelt utformet

Veksten i persontransporten i storbyene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Regionale mål

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk: Samfunnsmål: Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt Effektmål: Transportmiddelfordelingen (antall reiser) i byområdene i Vestfold skal i 2023 være:

  • Kollektivtransport 7 prosent
  • Sykkel 10 prosent
  • Gange 23 prosent
  • Bilfører eller bilpassasjer 58 prosent

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen har ansvar for lokal kollektivtrafikk og skoleskyss.  Vestfold kollektivtrafikk AS (VKT) ivaretar drift og utvikling av lokal kollektivtrafikk og skoleskyss på vegne av fylkeskommunen, innenfor rammer og føringer gitt av fylkeskommunen.

Vegeier har ansvar for framkommelighet, holdeplasser og knutepunkt på eget vegnettet.  Kommunen har ansvar på kommunal veg, fylkeskommunen har ansvar på fylkesveg og staten har ansvar på riksveg. Statens vegvesen forvalter og drifter fylkesvegnettet på vegne av fylkeskommunen.

Staten har ansvar for togtilbudet og for jernbanenettet.

 

Publisert: 02.05.2018 Oppdatert: 15.02.2021 kl.20:10