no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Miljøvennlige transportformer

Transportveksten i byene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gåing. Planleggingen må innrettes slik at det blir mer attraktivt å bruke disse transportmidlene. Det vil gi bedre helse, reduserte utslipp og trivelige byer og tettsteder.

Arealplanleggingen er et viktig virkemiddel for å redusere transportbehovet. Korte avstander mellom bolig og viktige reisemål som skole, barnehage, arbeidsplasser og service gjør oss mindre avhengige av bil. Planlegging av infrastruktur må sikre effektive og trygge løsninger for gående og syklende.

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan-og bygningsloven

Vegloven

Nasjonal transportplan 2014 - 2023

Veiledere

Sykkelhåndboka, Statens vegvesen (PDF) Håndboka beskriver løsninger for syklende, og gir veiledning til utforming av anlegg for syklende på strekninger og i kryss. 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Statens vegvesen. Ingen mennesker- ingen by (PDF) Dokumentasjon av faktisk bruk av Vestfoldbyene.

Temakart og annet

Sykkelstrategi for Vestfold

RPBA: Temakart gang-, sykkel- og kollektivbyen 

Les mer om

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene)

Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal gåstrategi (PDF)

Regionale mål

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk: Samfunnsmål: Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt Effektmål: Transportmiddelfordelingen (antall reiser) i byområdene i Vestfold skal i 2023 være:

  • Kollektivtransport 7 prosent.  
  • Sykkel 10 prosent
  • Gange 23 prosent. 
  • Bilfører eller bilpassasjer 58 prosent

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen v/Statens vegvesen har ansvar for tiltak på fylkeskommunal veg. Statens vegvesen har ansvar for tiltak langs riksveg.

Kommunene har ansvar for det kommunale vegnettet.

Publisert: 02.05.2018 Oppdatert: 15.02.2021 kl.20:08