no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Regional næringsstruktur

I Vestfold skal det tilrettelegges for et bredt utvalg av næringsområder og lokaliseringsmuligheter. Gjennom tydelige langsiktige grep i arealpolitikken skal aktørene ha forutsigbarhet, og det må skapes utviklingsrom i byer og knutepunkt.

Næringsområder skal lokaliseres slik at det oppnås en god utnyttelse av arealer, transportsystem og tilgjengelighet. Områder og virksomheter som har en særlig strategisk regional betydning, skal så langt mulig gis forutsigbarhet for nåværende og fremtidig arealbehov. Funksjonsblanding og tilrettelegging for arbeidsintensive virksomheter i sentrum,  skal være viktige føringer for byutviklingen. Handel begrenses til byene og knutepunkter. Stedbundne næringer skal gis forutsigbare arealmessige rammevilkår.

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre

Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Regional plan for handel og sentrumsutvikling

Veileder

Veileder til regional plan for handel og sentrumsutvikling

Nasjonale mål

Plan- og bygningsloven § 3-1 d.  Innenfor rammer av §1-1 etter denne lov:

« legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling.»

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging:

«Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.»

Regionale mål

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold 

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen

Statsforvalteren

Annet

Det er viktig at lokalisering og dimensjonering av nærings- og handelsområder skjer i en helhetlig sammenheng med blikk for et langsiktig utbyggingsmønster og avveining mellom ulike interesser. Det skal skje primært i kommuneplanens arealdel.

Regionale næringsområder

Næringsområder kan ha både en lokal og regional funksjon. Skillet er ikke veldig skarpt. Et regionalt område kjennetegnes ved en størrelse, beliggenhet eller enkeltvirksomheter som gjør det attraktivt for virksomheter som betjener et regionalt område og/eller tiltrekker seg arbeidskraft fra et regionalt omland. I Vestfold er det gjennom en regional planprosess definert regionale næringsområder lokalisert ved eller i nærheten av E18. 

Handel

Regional plan for handel og sentrumsutvikling fastlegger retningslinjer for lokalisering og dimensjonering av handelsområder.

Disse skal følges opp i kommuneplanleggingen, samt regionale bestemmelser som gir juridisk bindene føringer på arealbruk knyttet til forretningsformål.

Hovedregelen er at handel skal skje i eller ved sentrumsområdene i by- og tettstedsstrukturen. Den regionale planbestemmelsen slår fast at dette gjelder med bindende virkning for alle handelsetablering over 3000 kvm BRA. Det tillates ikke handelsetableringer i et belte på 1 km på hver side av E18, med unntak for sentrumsområder og andre områder for handel.

Retningslinjene innebærer blant annet:

  • krav om overordnet planmessig avklaring av handelsetableringer i kommuneplan eller kommunedelplan:
  • videreføring av senterstruktur slik det ble fastlagt i fylkesdelplan for handel og sentrumsutvikling fra 2003
  • åpning for å etablere handel i egne områder utenfor sentra og sentrumssoner i egne områder for handel. Områdene skal være knyttet til byer og sentre i senterstrukturen, og dimensjoneres og tilpasses byen eller tettstedene de er knyttet til. Virkningene på senterstrukturen ved å etablere handel i disse områdene skal konsekvensutredes ved hjelp av en metode basert på reisemotstand og sentrenes attraksjonskraft. Lokaliseringskravene legger vekt på miljøvennlig transport.

 

Publisert: 03.05.2018 Oppdatert: 26.03.2021 kl.09:59