no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Samordnet areal- og transportplanlegging

By- og tettstedsområder skal utvikles med utgangspunkt i samordnende areal- og transportplaner i et regionalt perspektiv, forankret i plan- og bygningsloven.
Veikryss ved Statens park i Tønsberg. Foto: Fylkesmannen i Vestfold
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Viktige føringer

Statlige retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging

RPR atp gir prinsipper for en utbyggingsstruktur med bl.a. avgrensing av by-¬ og tettstedsområdene, senter-¬/servicestruktur, grøntstruktur og de ulike typer hovedtransportsystemer som skal bygge opp under en arealbruk for bedre miljø i byer og tettsteder og mer ressursøkonomisk arealbruk.

  •  Beslutninger om utbyggingsmønster og transportsystem må baseres på brede vurderinger av konsekvenser og vedtak fattes på grunnlag av alternative løsninger
  • Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport ved at transportbehovet begrenses samtidig som kollektive transportløsninger muliggjøres
  • Løsninger som gir korte avstander til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåter må søkes. Mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by- og tettstedsområdene skal vektlegges, men viktige miljøkvaliteter må ivaretas. Med korte avstander til daglige gjøremål menes normalt fra 2 til 5 km langs vei. Fra byene er 3 til 5 km akseptabel avstand, fra stasjonstettstedene 3 km mens den fra mindre tettsteder er 2 km.
  • Omdisponering av store, sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar mark av høy kvalitet og særlig verdifulle naturområder, kulturlandskap og kulturmiljøer bør unngås. Innenfor gangavstand fra trafikknutepunkter kan utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern, forutsatt en konsentrert utbygging
  • I områder der befolkningstettheten kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et miljøvennlig og effektivt transportalternativ, skal det i planleggingen legges vekt på å tilrettelegge for kollektive transportformer
  • Når kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre alternativer enn økt vegkapasitet vurderes på lik linje, for eksempel regulering av trafikk, forbedring av kollektivtransporttilbudet

St.meld. nr. 26 (2006 – 07) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene

Kommunene skal gjennom planlegging stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Det kan gjelde en rekke areal- og transporttiltak som har konsekvenser på lengre sikt, jf. RPR atp og Nasjonal transportplan.

Nasjonal transportplan 2010 – 2019

Byregionene bør utarbeide areal- og transportplaner som gir klare mål for hvordan en ønsker at transportmiddelfordelingen skal utvikles på lang sikt.

Vestfold skal utvikles til en attraktiv, funksjonell og robust flerkjernet byregion i et regionalt samarbeid. Med funksjonell menes et godt utbygd transportsystem og gode fysiske betingelser for blant annet handel og næringsliv. Med robust menes en utvikling som er basert på bærekraftig arealutvikling, et vel fungerende næringsliv, gode bomiljøer og lokalsamfunn. Utvikling av arealbruksmønster og samferdselsstruktur må ta hensyn til at ulike deler av fylket har ulike særpreg.

Fylkesdelplan for samordnet arealbruk og transport (1999)

For å lette utbyggingspresset på verdifulle landbruks-, natur – og friluftsområder, skal det legges opp til høy utnyttelsesgrad av de arealer som tas i bruk til utbyggingsformål. Med høy utnyttelsesgrad menes:

  • En tetthet høyere enn 2,2 boliger (brutto) pr. da innenfor sykkelavstand/kortere avstander (5 km) til etablerte sentra og gangavstand (1-2 km) til transportknutepunkter
  • En tetthet høyere enn 1.6 boliger pr. da i øvrige byggeområder i kystkommunene
  • En tetthet høyere enn 1.0 boliger pr. da i mer perifere områder
Lovgrunnlag

Plan- og bygningsloven

Referansedokumenter

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene

Forskrift om rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre (2008)

Statlige retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging

Nasjonale mål

By- og tettstedsområder skal utvikles med utgangspunkt i samordnende areal- og transportplaner i et regionalt perspektiv, forankret i plan- og bygningsloven. Det bør legges opp til tette, funksjonelle og mangfoldige byer og tettsteder, med klar avgrensning mot omlandet. Ny utbygging bør i hovedsak foregå innenfor byggesonen ved omforming og fortetting fremfor utbygging på grønne arealer. I byområdene er det et mål å øke andelen som reiser med kollektivtransport, sykkel og gange på bekostning av bruk av privatbil (Nasjonal transportplan 2010 – 2019)

Areal og transportpolitikken skal bidra til reduserte klimagassutslipp (St.m. nr 26(2006 – 2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand)

Ansvar regionalt nivå

Statsforvalteren

Fylkeskommunen

Statens vegvesen

Jernbaneverket

Publisert: 02.05.2018 Oppdatert: 09.03.2021 kl.13:22