no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Sjøtransport og havn

Arealplanleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig arealer og kapasitet. Det forventes at en større del av godstransporten vil bli flyttet over på kjøl. Larvik er en viktig container- og fergehavn som er avhengig av god veg- og banetilknytning.
Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Havne- og farvannsloven  

Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet, i samsvar med allmenne hensyn og hensyn til fiskeriene og andre næringer. Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods innenfor internasjonale transportnettverk.

Om havne- og farvannsloven (kystverket.no)

Veileder

Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner (regjeringen.no)

Les mer om

Nasjonal transportplan 2014 - 2023

Kystverkets stamnettutredning

Småbåthavner (Planportalen)

Inngrep i sjøområder (Planportalen)

Nasjonale mål

Kystverkets stamnettutredning Havnestrukturen i Oslofjorden med Oslo havn og Alnabruterminalen fungerer som sentrale elementer i det nasjonale transportnettet. De viktigste havnene i Oslofjordområdet med hensyn til godstransport er Borg havn, Moss havn, Drammen havn og Larvik havn.

Larvik havn/Revet, som har lo/lo- og ro/ro-terminaler og med en viktig fergehavn, er den viktigste havna i Vestfold. Den har utvidelsesmuligheter, har jernbanetilknytning og ligger nær E18. I tillegg til å betjene Vestfold og den nære regionen, vil den også kunne avlaste Oslo havn.

Regionale mål

Næringsvirksomhet som i dag er avhengig av tilgang til sjøen skal fortsatt sikres slik tilgang. Havneområdene skal forvaltes slik at fremtidig sjøveis transport, industri og næringsfiske/havbruk har utviklingsmuligheter (fra kystsoneplanen for Vestfold)

Ansvar regionalt nivå

Kystverket

Publisert: 03.05.2018 Oppdatert: 15.02.2021 kl.20:12