no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Vei

Statens vegvesen har ansvaret for riksveger og er administrasjon for fylkeskommunen for fylkesvegene. Kommunene har ansvaret for kommunale veger. Planlegging av ny veg eller tilkobling til offentlig veg krever tillatelse fra vegeier.

Nasjonale mål

Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

Regionale mål

Fra regional plan for bærekraftig arealpolitikk:

  • Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt.
  • Samordnet areal- og transportbehov.
  • Transportoppgavene løses med lavere energiforbruk og forurensing.
  • Transportløsningene bidrar til å nå overordnede samfunnsmål som bedret folkehelse, byutvikling og utvikling av funksjonelle bo- og arbeidsregioner.

Ansvar regionalt nivå

Statens vegvesen er statlig sektormyndighet for veg og har ansvar for investeringer, drift, vedlikehold og administrasjon av riksveger. Vestfold fylkeskommune har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet med Statens vegvesen som administrasjon.

Retningslinjer, kart og holdningklasser for byggegrenser og avkjørsler

Retningslinjer bygg avkjørsler

Byggegrenser for fylkesveger i Vestfold

Holdningsklasser for fylkesveger i Vestfold

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Regionale planer

Plan- og bygningsloven

Vegloven

Vegtrafikkloven

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal – og transportplanlegging

Nasjonal transportplan 2014 - 2023 (NTP)

Veiledere

Nasjonal sykkelstrategi

Håndbok 017 Veg- og gateutforming

Nettside håndbøker Statens vegvesen

Tiltakskatalog.no - oppslagsverk om transport, miljø og klima

Les mer om

Samferdsel Vestfold fylkeskommune

Statens vegvesen

Samordnet og klimavennlig areal og transportplanlegging

Kollektivtrafikk

Jernbane

By- og stedsutvikling

Ta kontakt med Statens vegvesen og/eller kommunen for ytterligere informasjon og veiledning

Publisert: 03.05.2018 Oppdatert: 15.02.2021 kl.20:12